RAPORT

W Hiszpanii podatek dochodowy od osób fizycznych jest wpłacany w formie zaliczek przez pracodawcę.

- Dochody nierezydentów w 2007 roku były opodatkowane stawką 24-proc. - podkreśla Łukasz Grzejdziak, doradca podatkowy w KPMG.

Jednocześnie dodaje, że pracodawca potrąca również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które są odliczane. W roku 2007 suma tych składek (część pracownika) wynosiła 6,5 proc.

Łukasz Grzejdziak, wyjaśnił, że w przypadku osiągania dochodów jedynie z hiszpańskiej umowy za pracę wykonywaną w Hiszpanii (brak dochodów podlegających opodatkowaniu PIT w Polsce), nie istnieje konieczność złożenia zeznania podatkowego w Polsce.

Podwójne opodatkowanie

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Hiszpanii stosowana jest metoda wyłączenia z progresją.

Barbara Pyzel, doradca podatkowy w KPMG przypomina, że metoda ta oznacza, że dochody z hiszpańskiej umowy o pracę są wyłączone z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na obliczenie stopy procentowej zastosowanej następnie od obliczenia podatku do dochodów opodatkowanych w Polsce.

Zeznanie roczne

Polak pracujący w 2007 roku w Hiszpanii, ale będący rezydentem polskim, powinien do 30 kwietnia 2008 r. złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy PIT/ZG.

Z informacji ekspertów KPMG wynika, że kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2007 roku wynosiły 108,50 zł miesięczne. Ponadto podatnik, rozliczając się, w polskim zeznaniu ma prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (w przypadku Hiszpanii dieta wynosi 48 euro).

- Podatnik (jeżeli osiągnął dochody z polskich źródeł opodatkowane PIT) może korzystać z ulg i zwolnień, np. może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem czy skorzystać z ulgi na wychowywanie dzieci. Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone w Hiszpanii nie mogą być odliczone w Polsce - dodaje Barbara Pyzel.

Przeliczanie zarobków

Kwoty wynagrodzeń należy przeliczać według kursu kupna walut banku, z którego korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji. Jeśli taki kurs nie istnieje, należy zastosować średni kurs Narodowego Banku Polskiego z tego dnia.

- Polskie przepisy nie normują, jakie dokumenty są wymagane w celu udowodnienia osiągnięcia dochodu ze stosunku pracy z hiszpańskim pracodawcą. Może to być kopia hiszpańskiego zeznania podatkowego, zestawienie o dochodach oraz zapłaconych podatkach lub też tzw. paski płacowe - podsumowują eksperci KPMG.

JAK OBLICZYĆ STOPĘ PROCENTOWĄ

Stopę procentową dla rozliczenia dochodów zagranicznych i polskich oblicza się według następującego wzoru:

S% = Pc/Dc x 100

gdzie: S% - stopa procentowa,

Pc - kwota podatku obliczonego od dochodu całkowitego,

Dc - dochód całkowity (krajowy i zagraniczny).