Brak definicji zasobów mieszkaniowych utrudnia spółdzielniom mieszkaniowym sporządzenie sprawozdań finansowych za 2007 rok.

ANALIZA

Spółdzielnie mieszkaniowe mają problemy ze sporządzeniem sprawozdań finansowych. Powodem obecnych kłopotów są zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadzone w trakcie ubiegłego roku oraz zmiany w ustawie o CIT obowiązujące od początku 2007 roku.
Trudności te potwierdza Elżbieta Tutak, wiceprezes do spraw finansowych jednej z warszawskich spółdzielni mieszkaniowych. Zwraca uwagę, że ustawa o CIT ograniczyła zwolnienie od podatku dochodowego dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Jednocześnie nie zdefiniowano pojęcia zasobów mieszkaniowych. Elżbieta Tutak wyjaśnia, że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i statuty spółdzielni mieszkaniowych stanowią, że celem tych spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych przez dostarczanie członkom nie tylko mieszkań, lecz także lokali o innym przeznaczeniu stanowiących infrastrukturę towarzyszącą.
- Spółdzielnia przyjęła więc, że określenie to obejmuje całość substancji lokalowej, tj. pomieszczenia mieszkalne i użytkowe - twierdzi nasza rozmówczyni. Dodaje, że w spółdzielni to odpis na fundusz remontowy (a nie amortyzacja) stanowi koszt uzyskania przychodów niezależnie od przeznaczenia lokalu, w przypadku gdy powstanie majątku finansowane było funduszami własnymi (udziałowym lub wkładów). Zwiększenie wartości tego majątku powoduje wzrost tych funduszy, a zmniejszenie (np. umorzenie lub nieodpłatne przekazanie) spadek.
Od początku 2007 roku gospodarka zasobami mieszkaniowymi w spółdzielniach prowadzona była na zasadach bezwynikowych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmieniony przepis ogranicza zakres przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi rozliczanych bezwynikowo do opłat wnoszonych np. przez członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali lub będących właścicielami lokali. Dotyczy to również kosztów eksploatacji związanych z tak określonymi przychodami.
- Nowe przepisy o spółdzielniach mieszkaniowych wymagają zmian w prowadzonej przez nie ewidencji księgowej, m.in. trzeba ewidencjonować i rozliczać przychody i koszty odrębnie dla każdej nieruchomości. Dotychczas nie ewidencjonowano kosztów i przychodów w przekroju umożliwiającym taką prezentację wyniku - twierdzi Elżbieta Tutak. Zmiana prezentacji możliwa będzie po odpowiednim skorygowaniu systemu ewidencji księgowej, a więc obejmować może dopiero rok 2008.
Profesor Gertruda Świderska prezes Mac Auditor podkreśla, że wprowadzenie zmian w przepisach w ciągu roku obrotowego stwarza zawsze problemy w zakresie ewidencji księgowej oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Niewątpliwie konieczna jest pomoc ministra finansów, który powinien wydać interpretacje w tym zakresie.
Zmiana ustawy o CIT ograniczyła zwolnienie od podatku dochodowego dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.