W związku z tym kwestie ulg podatkowych uregulowano w rozporządzeniu ministra finansów z 28 lutego 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku (Dz.U. nr 52, poz. 267).

Resort wskazał, że zaniechanie poboru CIT dotyczy jakichkolwiek dochodów uzyskanych w związku z organizacją turnieju Euro 2012 przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) oraz utworzone zgodnie z prawem szwajcarskim podmioty, których UEFA jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem. Tak określona definicja obejmuje również spółkę UEFA Events SA, powołaną do współorganizowania w imieniu UEFA wspólnie z federacjami krajowymi Polski i Ukrainy turnieju finałowego. Inną spółką całkowicie zależną od UEFA, którą obejmie zaniechanie poboru podatku, jest UEFA Media Technologies SA (UMET).

Zaniechanie poboru PIT obejmuje też osoby fizyczne lub spółki zależne, delegowane do Polski przez UEFA w celu zorganizowania mistrzostw oraz tych, którzy otrzymali akredytację UEFA, np. piłkarzy, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego drużyn biorących udział w turnieju.

MF poinformowało, że z uwagi na incydentalny charakter wydarzenia nie jest możliwe oszacowanie ubytku dochodów sektora finansów publicznych związanych z tym rozporządzeniem.