Z roku na rok rośnie liczba prawomocnych wyroków za przestępstwa związane z niewykonaniem obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Grozi za to grzywna, kara pozbawienia wolności lub obie te kary łącznie. Ponadto w przypadku osób, które posiadają certyfikat księgowego, otrzymanie prawomocnego wyroku będzie oznaczało utratę uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg. Jak wynika ze statystyki przesłanej DGP przez Ministerstwo Sprawiedliwości, najwięcej skazań dotyczy osób, które nie składały dokumentów sprawozdawczych w krajowym rejestrze sądowym. W 2010 r. było ich 327. Przypomnijmy więc, że obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów, które są ewidencjonowane w KRS (tj. nie mają go osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe). Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy kierownika jednostki (np. zarządu). Musi on bowiem zadbać, aby czynność ta została wykonana w ustawowym terminie (tj. 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania).

Wśród najczęściej karanych przestępstw jest też nieprowadzenie ksiąg rachunkowych lub niesporządzanie sprawozdań finansowych, a także popełniane w nich błędy. W 2010 zapadło ponad 100 wyroków w tych sprawach.