Zobacz najlepszych doradców podatkowych w 2011 roku.
VAT
I miejsce
ikona lupy />

Roman Namysłowski (E&Y)

Menedżer w dziale doradztwa podatkowego, kieruje zespołem zarządzania wiedzą w dziale podatkowym. Ekspert angażowany w najbardziej skomplikowane zagadnienia analizowane dla klientów Ernst & Young. Kieruje również Komisją Prawną w Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Uzasadnienie wyboru

Kapituła redakcyjna przyznała największą liczbę punktów Romanowi Namysłowskiemu za sukcesy dotyczące merytorycznych rozstrzygnięć w zakresie podatku od towarów i usług. Współautorem niektórych z tych osiągnięć jest Krzysztof Sachs, jednak punkty zostały przyznane Romanowi Namysłowskiemu. Do tych sukcesów należy zaliczyć uzyskanie pierwszego korzystnego rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego potwierdzającego możliwość stosowania zwolnienia z opodatkowania usług wspólnych mimo występowania sprzedaży opodatkowanej. Wyrok ten przełamuje dotychczasowe negatywne stanowisko władz skarbowych w tym zakresie i otwiera szanse dla podmiotów świadczących usługi zwolnione do wydzielania pewnych funkcji i zwiększania dzięki temu efektywności działania.
Kapituła wzięła też pod uwagę inne osiągnięcia przed sądami administracyjnymi. Roman Namysłowski pracował na sukces, jakim jest uzyskanie precedensowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który potwierdza niezgodność polskich przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dyrektywą VAT w zakresie, w jakim polska ustawa nakłada obowiązek rejestracji dla potrzeb unijnych dla uznania dostawy za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i możliwości opodatkowania zerową stawką VAT.
Kolejny sukces dotyczy branży nieruchomości. Chodzi o precedensowe rozstrzygnięcie wojewódzkiego sądu administracyjnego dotyczące konstrukcji powierniczego nabycia nieruchomości i zapewnienie prawa do odliczenia VAT przez ostatecznego nabywcę. Taka konstrukcja jest zwykle wykorzystywana w przypadku podmiotów zagranicznych nabywających grunty rolne w Polsce. Wyrok potwierdza więc możliwość skorzystania z podstawowego prawa w VAT.
Roman Namysłowski działał również w zeszłym roku na rzecz podmiotów z sektora publicznego. Doradzał przy wielu projektach, a także w postępowaniach, które miały na celu zwrot podatku od towarów i usług. Co więcej, doradzał w zakresie innowacyjnego podejścia do możliwości odliczania VAT przez podmioty stosujące zwolnienie z opodatkowania niezgodne z prawem unijnym.
Kapituła redakcyjna wzięła również pod uwagę działalność publiczną Romana Namysłowskiego. Kieruje między innymi Komisją Prawną Krajowej Rady Doradców Podatkowych, jest autorem opinii do projektów aktów prawnych przekazanych do komisji parlamentarnych oraz do założeń do projektów ustaw na etapie konsultacji społecznych.
Aktywnie komentował zmiany w VAT na łamach prasy i w telewizji. Zainicjował zmianę w ustawie o VAT dotyczącą rozszerzenia zakresu stosowania zwolnienia dla usług związanych z ochroną zdrowia na refakturę usług medycznych (pakietów medycznych) na pracowników. Jest też autorem bloga o podatkach.
II miejsce
Jerzy Martini (Baker & McKenzie)
III miejsce
Krzysztof Sachs (E&Y )
PODATKI DOCHODOWE
ex aequo I miejsce
ikona lupy />

Grzegorz Kujawski (KNDP)

Doradca podatkowy w Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy, partner w kancelarii. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami dochodowymi. Drugim istotnym obszarem jego kompetencji jest optymalizacja transakcji pod kątem obowiązków podatkowych. Doradza głównie spółkom z branży deweloperskiej i budowlanej, reklamowej, a także spółkom holdingowym. Świadczy także pomoc osobom fizycznym w zakresie inwestycji kapitałowych.

Uzasadnienie wyboru

Kapituła redakcyjna przyznała punkty m.in. za sukces, jakim było wydzielenie i aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz ze znakiem towarowym o wartości transakcji 301 mln zł. Szczegółowe dane dotyczące transakcji nie mogą zostać ujawnione ze względu na tajemnicę zawodową.
ex aequo I miejsce
ikona lupy />

Tomasz Janicki (Axon Tax)

Doradca podatkowy i partner w Axon Tax. Prawnik i ekonomista. Doradca podatkowy z wieloletnią praktyką w zakresie bieżących rozliczeń podatkowych oraz przeglądach rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w obsłudze podatkowej firm z branż finansowej, produkcyjnej, handlowej, budowlanej, szkoleniowej, deweloperskiej, mediów i sektora IT.

Uzasadnienie wyboru

Tomasz Janicki został doceniony przez kolegium redakcyjne za unikalną koncepcję minimalizacji niekorzystnych skutków podatkowych udzielania pożyczek przez podmioty niebędące bankami (brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat na sprzedaży wierzytelności oraz odpisów aktualizujących od niespłacanych pożyczek) z wykorzystaniem konstrukcji zamkniętego funduszu inwestycyjnego. Kapituła zwróciła również uwagę m.in. na minimalizację zobowiązań podatkowych dla jednego z klientów branży deweloperskiej z wykorzystaniem konstrukcji zamkniętego funduszu inwestycyjnego oraz spółek holdingowych.
II miejsce
Michał Grzybowski (E&Y)
III miejsce
Piotr Chmieliński (Ożóg i Wspólnicy)FUZJE I PRZEJĘCIA
I miejsce
ikona lupy />

Radosław Szczęch (Ernst & Young)

Partner w Ernst & Young, odpowiedzialny m.in. za kompleksowe doradztwo podatkowe dla największych klientów firmy – inwestorów zagranicznych.

Uzasadnienie wyboru

Ze względu na tajemnicę zawodową redakcja n0ie może ujawnić wszystkich transakcji, którymi kierował Radosław Szczęch, i nazw firm, które obsługiwał. Do jego sukcesów należy jednak zaliczyć największe i najbardziej skomplikowane transakcje zawarte na rynku polskim w 2011 roku. Przy wsparciu zespołu kierowanego przez Piotra Wielińskiego Radosław Szczęch prowadził prestiżowe projekty transakcyjne. Do jednego z najbardziej doniosłych projektów należy doradztwo podatkowe (strukturyzacja i konsolidacja transakcji) przy jednej z największych fuzji na rynku europejskim i polskim w zeszłym roku. Ernst & Young było kluczowym doradcą przy tym projekcie i jest to również największe osiągnięcie firmy.
Do sukcesów Radosława Szczęcha należy również badanie tax due diligence podmiotów z jednej z grup spółek oraz kolejne badanie tax due diligence na zlecenie jednej z grup farmaceutycznych.
Radosław Szczęch doradzał m.in. w zakresie wykonalności połączenia (fuzji) transgranicznego, obejmującego kilka krajów, z wykorzystaniem struktury wielooddziałowej, przy skomplikowanych zagadnieniach z dziedziny VAT i podatku dochodowego. Ponadto opracował studium wykonalności oraz przygotowania i koordynacji wdrożenia dla grupy podmiotów działających w 12 krajach UE, należących do wielonarodowego konglomeratu przemysłowo-finansowego. Studium dotyczyło restrukturyzacji działalności finansowej w oparciu o zwolnienie dla usług wspólnych na gruncie VAT.
Kolejnym sukcesem była efektywna podatkowo reorganizacja działalności ze szczególnym uwzględnieniem „odświeżenia” strat podatkowych oraz konsolidacja podstaw opodatkowania w strukturze holdingowej w drodze utworzenia podatkowej grupy kapitałowej.
II miejsce
Piotr Wysocki (Baker & Mckenzie)
III miejsce
Joanna Wierzejska (DZP), Rafał Dróbka (PwC)
MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE
I miejsce
ikona lupy />

Katarzyna Ardytskaya,

Doradca podatkowy, partner zarządzający działem doradztwa podatkowego BDO.

ikona lupy />

Maciej Górski (BDO)

Doradca podatkowy, zdobył doświadczenie, pracując w firmie konsultingowej należącej do wielkiej czwórki oraz w dziale doradztwa podatkowego BDO, w którym pracuje od 2008 r., kierując zespołem pracowników. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem transakcji wewnątrzwspólnotowych i przekształceń spółek.

Uzasadnienie wyboru

Kapituła redakcyjna doceniła między innymi to, że Katarzyna Ardytskaya i Maciej Górski doradzali przy unikalnej na polskim rynku inwestycji. Chodzi w praktyce o opracowanie modelu podatkowego dla szpitala, który będzie zbudowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce realizowana przez inwestora zagranicznego.
II miejsce
Jarosław Bieroński (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)
III miejsce
Andrzej Broda (E&Y)OPTYMALIZACJE PODATKOWE
I miejsce
ikona lupy />

Jarosław Koziński (E&Y)

Doradca podatkowy, starszy partner w dziale doradztwa podatkowego, odpowiedzialny za transakcyjne doradztwo podatkowe Ernst & Young w regionie 19 krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Autor metodologii planowania optymalizacji podatkowej publikowanej m.in. w „Harvard Business Review”.

Uzasadnienie wyboru

Jarosław Koziński wyróżnił się wdrożeniem wielu projektów optymalizacyjnych, z udziałem w optymalizacji w jednej z największych transakcji na rynku europejskim i polskim w zeszłym roku. Do kolejnych jego sukcesów należały: udane wdrożenie strategii podatkowej nabycia udziałów mniejszościowych (do pakietu większościowego) oraz wypłaty zakumulowanej dywidendy w bardzo dużej spółce telekomunikacyjnej; strukturyzacja i wdrożenie efektywnego podatkowo nabycia jednego z wiodących operatorów kablowych. Jarosław Koziński opracował też i przygotował efektywne podatkowo nabycie jednej z największych grup medialnych działającej w Polsce przez inwestora branżowego. Brał udział w projektowaniu i wdrożeniu struktury holdingowej przemysłowej grupy kapitałowej z niską efektywną stawką podatkową.
II miejsce
Katarzyna Ardytskaya, Maciej Górski (BDO)
III miejsce
Tomasz Chentosz (Baker & McKenzie)
SPORY PRZED SĄDAMI
I miejsce

Ireneusz Krawczyk (Ożóg i Wspólnicy)

Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Podatkowej Irena Ożóg i Wspólnicy.

Uzasadnienie wyboru

Ireneusz Krawczyk zdobył najwięcej punktów za wiele sukcesów sądowych. Wygrał kilkadziesiąt spraw przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz NSA. Łączna kwota zwróconych należności podatkowych w wyniku wygranych spraw wyniosła około 50 mln zł. Wygrał również przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawę istotną dla 100 tys. podatników. Trybunał uznał za niekonstytucyjne przepisy dotyczące naliczania odsetek za zwłokę w trakcie postępowania kontrolnego w latach 2003 – 2010 w związku z przekroczeniem czasu trwania postępowania kontrolnego oraz w związku z ustanowieniem zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego (sygn. akt SK 2/10).
Doprowadził również do wydania uchwały przez NSA w sprawie działów specjalnych produkcji rolnej (sygn.akt II FPS 2/10). W jej wyniku osoby prowadzące te działy nawet po przekroczeniu limitu obrotów wynikającego z ustawy o rachunkowości mogą płacić podatek według norm szacunkowych.
II miejsce
Jerzy Martini (Baker & McKenzie)
III miejsce
Tomasz Konik (Deloitte)

Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Podatkowej Irena Ożóg i Wspólnicy.

ikona lupy />

Krzysztof Sachs (E&Y)

Doradca podatkowy, kieruje zespołem podatku od nieruchomości Ernst & Young. Świadczy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego.

Uzasadnienie wyboru

Krzysztof Sachs prowadzi strategiczne doradztwo w zakresie podatku od nieruchomości dla podmiotów zarządzających nowo wybudowanymi stadionami piłkarskimi. Problem polegał na tym, że miasta kwalifikowały stadiony jako budowle, od których podatek naliczany jest od wartości. Dzięki doradztwu Krzysztofa Sachsa udało się uznać stadion za budynek, od którego podatek naliczany jest od powierzchni użytkowej. Działania te doprowadziły do redukcji ryzyka podatkowego o ponad 3 mln zł u jednego z operatorów stadionów. Krzysztof Sachs zajmował się także kompleksowym rozliczeniem podatku od nieruchomości spółek komunalnych. Sukcesem było również opracowanie rozwiązań optymalizacyjnych na rzecz przedsiębiorstwa prowadzącego port lotniczy. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości zmniejszyło się o 2,5 mln zł rocznie.
II miejsce
Dorota Szubielska (Chadbourne & Parke)
III miejsce
Mariusz Unisk (ISP), Dominika Dragan-Berestecka (Ożóg i Wspólnicy)
Najlepsze firmy doradztwa podatkowego w 2011 r.
Wielka czwórka
Miejsce w rankingu Nazwa firmy Punkty
1 KPMG Tax M. Michna 481,75
2 PricewaterhouseCoopers 443,39
3 Deloitte Doradztwo Podatkowe 400,52
4 Ernst & Young 392,17
Firmy zatrudniające 10 i więcej doradców
1 Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy 421,00
2 MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego 345,37
3 Ożóg i Wspólnicy 325,07
4 Accreo Taxand 311,82
5 GWW Tax 298,67
6 Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna 206,66
7 TPA Horwath Sztuba Kaczmarek 198,85
8 ECDDP 194,41
9 Andrzej Paczuski, Andrzej Taudul, Piotr Korszla, Maciej Grochulski Doradcy Podatkowi 172,07
Firmy zatrudniające od 3 do 9 doradców podatkowych
1 Grant Thornton 390,52
2 Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki 274,33
3 Gide Loyrette Nouel – Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN 256,06
4 ECA Auxilium* 245,09
5 KNDP Kolibski, Nikończyk, Michał Dec & Partnerzy 240,75
6 Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy 229,73
7 RSM Poland KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego 225,16
8 BDO 220,42
9 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 207,95
10 Tax-Net Doradztwo 202,74
11 Domański Zakrzewski Palinka 194,32
12 DLA Piper Wiater 189,98
13 CMS Cameron McKenna 173,25
14 KPT Doradcy Podatkowi 171,90
15 Axon Tax 168,98
16 Salans D.Oleszczuk Kancelaria Prawnicza 164,44
17 Biuro Podatkowe MAXim 163,62
18 Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe 137,23
19 ZETT Zbigniew Łebecki - Kancelaria Doradztwa Podatkowego - Biuro Rachunkowe 137,07
20 White & Case W.Daniłowicz, W.Jurcewicz i Wspólnicy - Kancelaria Prawna 134,12
21 Parulski i Wspólnicy Szymon Parulski Wojciech Krok Doradcy Podatkowi 132,27
22 Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy 126,00
23 Olesiński & Wspólnicy Kancelaria Adwokacka 120,12
24 Marciniuk i Wspólnicy 106,45
25 Taxpoint 102,04
26 Grupa Gumułka - Kancelaria Prawa Finansowego 99,40
27 Dewey & LeBoeuf Grzesiak 96,81
28 Russell Bedford Poland** 96,10
29 Krzysztof Modzelewski Tax 93,71
30 PKF Consult 86,73
31 Kancelaria Radcy Prawnego Bogusław Wolniewicz 71,21
  * fuzja ECA Group i Auxilium  
  ** spółka działa od 2011 r.  
Firmy zatrudniające 2 i mniej doradców
1 Doradztwo Podatkowe Graczyk Ewa i Dariusz Graczyk 370,77
2 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Wojciech Serafiński 303,63
3 Piotr Maciejewski Kancelaria Doradcy Podatkowego Super Nowa 198,69
4 Dźwigała, Ratajczak & Wspólnicy Kancelaria Prawna i Podatkowa 198,09
5 Forystek&Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni 179,71
6 Allen & Overy, A. Pędzich 164,78
7 TCA Advisers 162,28
8 WKB Wierciński Kwieciński Baehr 161,63
9 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski 158,64
10 Śląskie Centrum Podatków 156,97
11 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz 153,78
12 Grupa ECCOM 141,12
13 Chadbourne & Parke Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy 140,16
14 Consortium Tax Leader 138,57
15 Taxonity 131,93
16 MBSP 124,49
17 Grupa Tax-US 121,60
18 Piekielnik i Partnerzy 104,61
19 Kancelaria Doradztwa Podatkowego P.Wróbel i S.Reising 100,40
20 Spółka doradztwa podatkowego Lizyngodar 99,36
21 Biuro Doradztwa Finansowego i Organizacyjnego Krzysztof Żółciak 98,69
22 Biuro Prawno-Rachunkowe ANEX Bożena Zybura 79,51
23 Sławomir Zieleń i Wspólnicy 78,05