VAT

I miejsce

Roman Namysłowski (E&Y)

Menedżer w dziale doradztwa podatkowego, kieruje zespołem zarządzania wiedzą w dziale podatkowym. Ekspert angażowany w najbardziej skomplikowane zagadnienia analizowane dla klientów Ernst & Young. Kieruje również Komisją Prawną w Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Uzasadnienie wyboru

Kapituła redakcyjna przyznała największą liczbę punktów Romanowi Namysłowskiemu za sukcesy dotyczące merytorycznych rozstrzygnięć w zakresie podatku od towarów i usług. Współautorem niektórych z tych osiągnięć jest Krzysztof Sachs, jednak punkty zostały przyznane Romanowi Namysłowskiemu. Do tych sukcesów należy zaliczyć uzyskanie pierwszego korzystnego rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego potwierdzającego możliwość stosowania zwolnienia z opodatkowania usług wspólnych mimo występowania sprzedaży opodatkowanej. Wyrok ten przełamuje dotychczasowe negatywne stanowisko władz skarbowych w tym zakresie i otwiera szanse dla podmiotów świadczących usługi zwolnione do wydzielania pewnych funkcji i zwiększania dzięki temu efektywności działania.

Kapituła wzięła też pod uwagę inne osiągnięcia przed sądami administracyjnymi. Roman Namysłowski pracował na sukces, jakim jest uzyskanie precedensowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który potwierdza niezgodność polskich przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dyrektywą VAT w zakresie, w jakim polska ustawa nakłada obowiązek rejestracji dla potrzeb unijnych dla uznania dostawy za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i możliwości opodatkowania zerową stawką VAT.

Kolejny sukces dotyczy branży nieruchomości. Chodzi o precedensowe rozstrzygnięcie wojewódzkiego sądu administracyjnego dotyczące konstrukcji powierniczego nabycia nieruchomości i zapewnienie prawa do odliczenia VAT przez ostatecznego nabywcę. Taka konstrukcja jest zwykle wykorzystywana w przypadku podmiotów zagranicznych nabywających grunty rolne w Polsce. Wyrok potwierdza więc możliwość skorzystania z podstawowego prawa w VAT.

Roman Namysłowski działał również w zeszłym roku na rzecz podmiotów z sektora publicznego. Doradzał przy wielu projektach, a także w postępowaniach, które miały na celu zwrot podatku od towarów i usług. Co więcej, doradzał w zakresie innowacyjnego podejścia do możliwości odliczania VAT przez podmioty stosujące zwolnienie z opodatkowania niezgodne z prawem unijnym.

Kapituła redakcyjna wzięła również pod uwagę działalność publiczną Romana Namysłowskiego. Kieruje między innymi Komisją Prawną Krajowej Rady Doradców Podatkowych, jest autorem opinii do projektów aktów prawnych przekazanych do komisji parlamentarnych oraz do założeń do projektów ustaw na etapie konsultacji społecznych.

Aktywnie komentował zmiany w VAT na łamach prasy i w telewizji. Zainicjował zmianę w ustawie o VAT dotyczącą rozszerzenia zakresu stosowania zwolnienia dla usług związanych z ochroną zdrowia na refakturę usług medycznych (pakietów medycznych) na pracowników. Jest też autorem bloga o podatkach.

II miejsce

Jerzy Martini (Baker & McKenzie)

III miejsce

Krzysztof Sachs (E&Y )

PODATKI DOCHODOWE

ex aequo I miejsce

Grzegorz Kujawski (KNDP)

Doradca podatkowy w Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy, partner w kancelarii. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami dochodowymi. Drugim istotnym obszarem jego kompetencji jest optymalizacja transakcji pod kątem obowiązków podatkowych. Doradza głównie spółkom z branży deweloperskiej i budowlanej, reklamowej, a także spółkom holdingowym. Świadczy także pomoc osobom fizycznym w zakresie inwestycji kapitałowych.

Uzasadnienie wyboru

Kapituła redakcyjna przyznała punkty m.in. za sukces, jakim było wydzielenie i aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz ze znakiem towarowym o wartości transakcji 301 mln zł. Szczegółowe dane dotyczące transakcji nie mogą zostać ujawnione ze względu na tajemnicę zawodową.

ex aequo I miejsce

Tomasz Janicki (Axon Tax)

Doradca podatkowy i partner w Axon Tax. Prawnik i ekonomista. Doradca podatkowy z wieloletnią praktyką w zakresie bieżących rozliczeń podatkowych oraz przeglądach rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w obsłudze podatkowej firm z branż finansowej, produkcyjnej, handlowej, budowlanej, szkoleniowej, deweloperskiej, mediów i sektora IT.

Uzasadnienie wyboru

Tomasz Janicki został doceniony przez kolegium redakcyjne za unikalną koncepcję minimalizacji niekorzystnych skutków podatkowych udzielania pożyczek przez podmioty niebędące bankami (brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat na sprzedaży wierzytelności oraz odpisów aktualizujących od niespłacanych pożyczek) z wykorzystaniem konstrukcji zamkniętego funduszu inwestycyjnego. Kapituła zwróciła również uwagę m.in. na minimalizację zobowiązań podatkowych dla jednego z klientów branży deweloperskiej z wykorzystaniem konstrukcji zamkniętego funduszu inwestycyjnego oraz spółek holdingowych.

II miejsce

Michał Grzybowski (E&Y)

III miejsce

Piotr Chmieliński (Ożóg i Wspólnicy)