Opodatkowanie na podstawie karty podatkowej to znaczne ułatwienie rozliczeń podatkowych przewidziane dla podatników. Aby z niego skorzystać, niezbędne jest złożenie wniosku.

Karta podatkowa stanowi najprostszą formę opodatkowania. Ze względu na brak wymogu prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych posiada wielu zwolenników.

Karta podatkowa nie dla wszystkich

Analizując zagadnienia związane z opodatkowaniem na podstawie karty podatkowej, trzeba pamiętać o tym, że podstawowym kryterium warunkującym możliwość zastosowania tego rodzaju rozliczeń jest zakres działalności gospodarczej, jaką prowadzi podatnik. Należy w tym miejscu podkreślić, że wybór tej formy opodatkowania przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym małych rozmiarów pozarolniczą działalność gospodarczą, o charakterze najczęściej usługowym, usługowo-wytwórczym lub handlowym. Z tej uproszczonej formy opodatkowania mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy reprezentują tzw. wolne zawody. Szczegółowy wykaz rodzajów działalności gospodarczej z której przychody można opodatkować w formie karty podatkowej, został zamieszczony w załączniku nr 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stanowi on tabelę miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Podatnicy prowadzący działalność mogą być opodatkowani kartą podatkową, jeżeli:
- przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
- nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
- małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
- nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
- zgłoszona działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o opodatkowanie w formie karty, nie jest prowadzona poza terytorium Polski.
Stosowny wniosek

Jeśli spełnia się wymagane warunki by skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej trzeba złożyć wniosek. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku, gdy podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego – przed rozpoczęciem działalności. Powinien on zawierać dane nie tylko przedsiębiorcy będącego wnioskodawcą, ale także szczegółowe informacje na temat działalności gospodarczej. Szczególnie istotne jest wskazanie zakresu działalności, a także wielkości zatrudnienia, gdyż są to czynniki warunkujące wysokość płaconej później karty podatkowej.

Wniosek składa się na formularzu PIT-16.

Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dorota Kępka, księgowa Tax Care