Okres 12-miesięcznego zameldowania, potrzebny do skorzystania z ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości, należy liczyć wstecz od daty jej zbycia - wyjaśnia resort finansów.
INTERPRETACJA
Minister finansów podpisał wczoraj ogólną interpretację w sprawie ulgi meldunkowej (nr DD2/033/0557/SKT/ 07/1682), która została przesłana do wszystkich izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej.
Resort finansów wyjaśnia w niej, że warunkiem zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości jest zameldowanie podatnika w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.
Przepis ten nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania, nie uzależnia zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez wskazany okres.
Według Ministerstwa Finansów na gruncie polskiego systemu prawa, a w szczególności prawa podatkowego, można mówić o zasadzie pierwszeństwa wykładni językowej. Posługując się jedną z reguł tej wykładni można stwierdzić, że skoro przepis nie precyzuje, czy okres zameldowania rozpoczyna się od 1 stycznia 2007 r. albo od dnia nabycia nieruchomości lub prawa - to, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określającym zasady korzystania z ulgi meldunkowej przyjąć należy, że obejmuje (co najmniej) 12 miesięcy wstecz od daty ich zbycia.
Tym samym należy uznać, że dzień 1 stycznia 2007 r. nie wywiera bezpośredniego wpływu na liczenie okresu zameldowania. 1 stycznia 2007 r. to data wejścia w życie przepisów wprowadzających nowe zwolnienie. Z przepisów ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie wynika, że od tej daty należy liczyć 12-miesięczny okres zameldowania.
Ustawodawca w przejściowym przepisie art. 7 ust. 1 powołanej nowelizacji również nie zawarł nakazu obliczania okresu zameldowania począwszy od 1 stycznia 2007 r.
W tej sytuacji zasadne jest, że do 12-miesięcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt stały wlicza się okres zameldowania zarówno przed 1 stycznia 2007 r., jak i przed datą nabycia nieruchomości.
12 miesięcy od dnia zameldowania można przy sprzedaży nieruchomości skorzystać z ulgi meldunkowej
Ważne!
Interpretacja ogólna wydana przez ministra finansów jest wiążąca dla wszystkich organów podatkowych