W opinii resortu nie ma podstaw prawnych do obniżenia stawki VAT na e-booki w oparciu o opublikowany 6 grudnia 2011 r. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przyszłości VAT: W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT (COM (2011) 851).

Resort wyjaśnił, że w dokumencie tym Komisja Europejska przedstawiła swoją koncepcję zmiany systemu VAT oraz zapowiedziała wystąpienie do końca 2013 roku z projektem legislacyjnym. Jednak jakakolwiek zmiana dyrektywy VAT będzie wymagała jednomyślności wszystkich państw członkowskich, co w kontekście dotychczas prowadzonej dyskusji na szczeblu unijnym w sprawie stawek obniżonych VAT może okazać się zadaniem dość trudnym.

Do tego czasu sprzedaż książek elektronicznych – e-booków, musi być opodatkowana stawką 23 proc. (książki drukowane objęte są 5-proc. VAT – przyp. red.). MF podkreśliło, że zasada wynikająca z dyrektywy VAT, zgodnie z którą nawet jeżeli stawki i zwolnienia nie zostaną całkowicie zharmonizowane, wspólny system VAT powinien pozwolić na osiągnięcie neutralnych warunków konkurencji w takim znaczeniu, że na terytorium każdego państwa członkowskiego podobne towary i usługi podlegają takiemu samemu obciążeniu podatkowemu, stanowi normę ogólną. Pierwszeństwo przed nią mają natomiast regulacje dyrektywy o charakterze przepisu szczególnego (lex specialis), które stanowią m.in., że stawki obniżone nie mają zastosowania do usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym e-booków.

Ministerstwo zwróciło też uwagę, że z opublikowanej na stronie internetowej Komisji Europejskiej tabeli stawek VAT obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej w 2012 r. wynika, że Francja i Luksemburg jako jedyne z 27 państw członkowskich zdecydowały się na zastosowanie w tym zakresie stawek obniżonych. Pozostałe państwa niezmiennie stosują do sprzedaży e-booków stawkę podstawową.