Podatnicy nie mogą uważać, że ten podatek ich nie dotyczy, gdy fizycznie towar znajduje się poza granicami Polski, a transakcja jest zawarta przez internet.

W interpretacji indywidualnej dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 24 maja 2010 r. (nr IPPB2/436-78/10-2/AF) potwierdził, że w przypadkach dokonania zakupu rzeczy na zagranicznych aukcjach internetowych od podmiotu zagranicznego miejscem dokonania czynności jest Polska, pod warunkiem że podatnik licytował towar przy komputerze w Polsce.

Wynika to z tego, że PPC podlegają czynności cywilnoprawne (np. umowa sprzedaży), jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy kupujący ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski i czynność cywilnoprawna została dokonana w Polsce (tj. przy komputerze w Polsce).

Krystian Pawłowicz, ekspert z KPMG, przypomina, że zobowiązanie podatkowe powstaje zawsze po stronie kupującego i na nim, a nie na sprzedawcy, ciąży obowiązek wypełnienia deklaracji PCC-3 i wpłacenia podatku.

Podstawą opodatkowania jest ustalona przez podatnika wartość rynkowa rzeczy. Wartość rynkowa jest określana na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, z dnia dokonania tej czynności.

– W przypadku transakcji w walutach obcych podstawą wyliczenia powinien więc być kurs z dnia zakupu – dodaje Krystian Pawłowicz.

Jeżeli w ocenie organu podatkowego zadeklarowana przez podatnika wartość nie odpowiada wartości rynkowej, to organ może go wezwać do jej zmiany.