Pytanie do resortu dotyczyło gotowości urzędów skarbowych do wymiany danych związanych z rejestracją tzw. 24-godzinnych spółek z o.o. z sądami rejestrowymi. Spółki takie mogą być zakładane od 1 stycznia 2012 r. przez internetową rejestrację, przy wykorzystaniu wzorca umowy takiej spółki udostępnianego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy podpisem elektronicznym.

MF wyjaśniło, że nowa, powstająca w tym trybie spółka nie jest już zdana na przymusowe pośrednictwo sądu rejestrowego w zakresie uzyskania NIP (numeru REGON czy zgłoszenia płatnika składek ZUS), tylko bezpośrednio składa zgłoszenie identyfikacyjne, ubiegając się o nadanie NIP przez naczelnika urzędu skarbowego. Wynika to z art. 19b ust. 1c pkt 1a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym wnioskodawca składa wnioski i zgłoszenia, w tym zgłoszenie identyfikacyjne mające charakter wniosku o nadanie NIP, bezpośrednio do właściwych organów.

Zdaniem Ministerstwa Finansów w chwili obecnej możliwe do zastosowania są istniejące rozwiązania prawne w zakresie uzyskiwania informacji o NIP przez sąd rejestrowy. Informacja taka jest udzielana m.in. na podstawie wniosku organom prowadzącym urzędowe rejestry (art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników). Sąd rejestrowy, po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy NIP, dokonuje z urzędu wpisu NIP do rejestru. Wpis nie podlega opłacie sądowej ani nie wymaga doręczenia.

Resort podkreślił, że podjęte zostały prace nad integracją Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników (CRP KEP) z KRS. Ich celem jest m.in. umożliwienie wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi obsługującymi wymienione rejestry, w tym w zakresie nadanych NIP.