Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 667). Ministerstwo wyjaśniło, że z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości korzystają drogi publiczne. Do takich dróg zaliczają się m.in. drogi gminne. Drogi inne niż publiczne, w tym drogi wewnętrzne, których właścicielem jest gmina, podlegają więc podatkowi od nieruchomości.

0,43 zł za metr kwadratowy wynosi maksymalna stawka podatku od nieruchomości od dróg

Jednak w praktyce wątpliwości budzi relacja przepisu, z którego wynika obowiązek podatkowy gmin w zakresie podatku od nieruchomości od dróg będących ich własnością, do art. 5 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Na jego podstawie, aby powstało zobowiązanie podatkowe, muszą być podatnik oraz organ podatkowy jako dwa odrębne podmioty. W sytuacji nieoddania nieruchomości gminnych w posiadanie mamy do czynienia z tożsamością podatnika (dłużnika) i organu podatkowego (wierzyciela). W ocenie Ministerstwa Finansów zasada, by nie dopuszczać do tożsamości podmiotów, nie została w prawie podatkowym wyrażona wprost. W związku z tym możliwa jest sytuacja, aby gminny organ podatkowy występujący jako podmiot prawa publicznego pobierał podatek od gminy jako podmiotu cywilnoprawnego (właściciela nieruchomości).

Zdaniem resortu ujednolicenie zasad stosowania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powinno więc polegać na przyjęciu, że gmina jest zobowiązana do zapłaty podatku od dróg wewnętrznych, jeśli jest ich właścicielem. Powyższe stanowisko było reprezentowane przez MF w wyjaśnieniach kierowanych do organów podatkowych.