Ministerstwo Finansów nie ujednolici terminu wpływu do samorządów dochodów z PIT z terminem przekazywania składek ZUS za pracowników.
Resort poinformował o tym w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 368). Postulat zmiany przepisów przestawiło Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego. Problem polega na tym, że samorządy pierwsze znaczące wpływy do swoich budżetów – z tytułu udziału w zyskach z PIT – uzyskują 10. dnia każdego miesiąca. Tymczasem do 5. muszą odprowadzać składki ZUS od osób zatrudnionych w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych. Powoduje to, że samorządy odprowadzają składki po terminie, czym naruszają dyscyplinę finansów publicznych. Zdaniem zrzeszenia w czasie, kiedy samorządy borykają się z poważnym zagrożeniem utraty płynności finansowej, konieczna jest zmiana i ujednolicenie terminów.

49,11 proc. z tytułu udziału w PIT otrzymają samorządy w 2012 roku

MF poinformowało, że ewentualne przesunięcie terminu płatności składek ZUS przez jednostki budżetowe z 5. na 10. (lub 15.) dzień miesiąca oznaczałoby z jednej strony skumulowanie przelewów w bankach, z drugiej zaś pozbawienie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) dochodów ze składek przez okres pierwszych 9 (14) dni miesiąca. Większy niedobór FUS w pierwszych dniach miesiąca oznaczałby negatywne konsekwencje dla jego płynności finansowej i opóźnienie w wypłacie rent i emerytur. Resort podkreślił przy tym, że FUS nie ma tak różnorodnych źródeł dochodu jak jednostki samorządu terytorialnego, jest deficytowy i wymaga corocznie dotacji budżetowych.
W ocenie MF rozłożenie w czasie terminów wpływu dochodów do samorządów nie powinno powodować problemów w terminowości opłacania składek ZUS. Jeżeli już takie trudności wystąpią, to jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z instrumentu finansowania krótkoterminowego, które pozwala na zapewnienie płynności finansowej, np. w oczekiwaniu na wpływy z istotnych źródeł dochodów, jakim są udziały w PIT.