Urząd skarbowy może udzielać przedsiębiorcom ulg w spłacie należności budżetowych w postaci odroczenia, rozłożenia na raty i umorzenia. Podatnik musi złożyć wniosek, w którym przedstawi odpowiednie argumenty.
Każdy podatnik, który ma trudności z terminowym regulowaniem należności względem fiskusa, może wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie specjalnej ulgi. Z tego uprawnienia, regulowanego przepisami Ordynacji podatkowej, mogą korzystać także przedsiębiorcy. Dzięki przyznanej uldze przedsiębiorca zyskuje możliwość odroczenia w czasie zapłaty, rozłożenie jej na raty, a nawet umorzenie zobowiązania lub zaległości podatkowej, nie narażając się przy tym na sankcje finansowe w postaci odsetek czy grzywien, które mogą być nakładane w ramach odpowiedzialności karnej skarbowej, w przypadku braku regulowania swoich zobowiązań podatkowych lub spóźnionych wpłat.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Warunków do spełnienia

Ulg dla przedsiębiorcy

Sporządzenia wniosku

Decyzji urzędnika

Czy rozłożenie zobowiązania podatkowego na raty zawsze stanowi pomoc publiczną

Czy ograniczenie poboru zaliczki na podatek dochodowy można uznać za pomoc publiczną

Czy podatnik może odwołać się od odmownej decyzji naczelnika urzędu skarbowego

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jakich sytuacjach można wystąpić o ulgę w zapłacie podatku.