Podatnik, który chce skorzystać z opodatkowania najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, powinien złożyć pisemne oświadczenie. Jeśli osiągał takie przychody przed 1 stycznia 2008 r. i nie zmienia formy opodatkowania (korzystał z ryczałtu i nadal chce z niego korzystać), nie musi o tym informować naczelnika urzędu skarbowego. Natomiast jeśli rozpoczynał osiąganie przychodów z najmu od 1 stycznia 2008 r. i chce skorzystać z ryczałtu, powinien zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego do 21 stycznia 2008 r. W tym samym terminie powinien zawiadomić naczelnika, iż chce płacić ryczałt raz na kwartał.

Początek najmu w trakcie roku

Dla wynajmujących, którzy wcześniej zadeklarowali wybór ryczałtu i przez ten czas nie zmieniali formy opodatkowania najmu, raz złożone oświadczenia są wiążące aż do zmiany decyzji przez podatnika. Stosowny przepis mówi bowiem, że jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił zaprzestania osiągania przychodów z tytułu umowy najmu lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal korzysta z opodatkowania najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Gdy w określonym terminie podatnik nie złoży oświadczenia o wyborze ryczałtu, jest on obowiązany do opłacania podatku od najmu na zasadach ogólnych.

Można nie prowadzić ewidencji

Przy opodatkowaniu najmu w formie ryczałtu nie trzeba prowadzić ewidencji tylko wtedy, gdy wysokość przychodów wynika z umowy zawartej w formie pisemnej. Jeśli ten warunek nie jest dopełniony, ewidencja jest wymagana. Gdy urząd skarbowy stwierdzi jej brak, może wymierzyć podatek w wysokości pięciokrotności stawek stosowanych normalnie (42,5 proc. zamiast 8,5 proc. lub 75 proc. zamiast 20 proc.).

Ewidencja jest niezbędna, jeśli mamy prawo i chcemy dokonywać w trakcie roku (a nie dopiero w ramach zeznania PIT-28) odliczeń od przychodu lub ryczałtu.

Skoro wpisów do ewidencji dokonujemy dopiero w momencie otrzymania przychodów z tytułu umowy, a przecież często zdarza się, że najemcy nie regulują należności w terminie, ewidencja może być dowodem potwierdzającym okoliczność, iż podatnik za dany okres nie zapłacił ryczałtu, ponieważ nie uzyskał przychodu.

Prowadzenie ewidencji nie jest skomplikowane. Najprościej prowadzić ją na specjalnym formularzu, który kupić można jako gotowy druk akcydensowy.

Po przekroczeniu 15 072 zł

W miesiącu, w którym nastąpi przekroczenie granicy równowartości 4 tys. euro, podatnik zapłaci podatek stanowiący sumę dwóch kwot:

• obliczonej jako 8,5 proc. przychodu z danego miesiąca dopełniającego uzyskany od początku roku przychód opodatkowany już w poprzednich miesiącach do wysokości 15 072 zł,

• obliczonej jako 20 proc. przychodu z danego miesiąca stanowiącego różnicę sumy przychodów uzyskanych od początku roku włącznie z tym miesiącem i 15 072 zł.

W 2008 roku nie zmieniła się zasada zawarta w art. 12 ust. 11 ustawy, zgodnie z którą w przypadku osiągania przez małżonków przychodów z umowy najmu kwota przychodów objętych ryczałtem 8,5 proc. (4 tys. euro) dotyczy łącznie obojga małżonków. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy małżonkowie zdecydują się rozliczać najem po połowie czy też w całości, opodatkuje go jeden z nich.

Ważne!

Po przekroczeniu granicy 15 072 zł przychód będzie objęty stawką 20-proc.