Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poinformowało, że czym innym jest określenie wartości zamówienia publicznego na potrzeby prawa zamówień publicznych, a czym innym zaplanowanie wydatków związanych z udzieleniem zamówienia publicznego. Jednostki sektora finansów publicznych zaciągają zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym, zaś kierownicy tych jednostek mogą dokonywać wydatków tylko do wysokości kwot ujętych w planie finansowym, przeznaczonych na dany cel lub zadanie.

W planach finansowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych powinny być rezerwowane środki na konkretne wydatki w kwocie odpowiadającej faktycznej wartości danego zakupu, a więc z uwzględnieniem należnych podatków.

Resort wyjaśnił, że zgodnie z prawem zamówień publicznych, podstawą ustalenia wartości takiego zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez VAT, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia dokonywane jest w momencie, kiedy zamawiający jest w stanie oszacować wartość przedmiotu zamówienia z należytą starannością na podstawie określonego już opisu przedmiotu zamówienia, dokonanego z reguły na podstawie sporządzonego na dany okres planu finansowego, ale również z uwzględnieniem innych okoliczności, które zaistniały po jego sporządzeniu (np. niespodziewanej wcześniej konieczności zwiększenia zakresu udzielanych zamówień), a które mają znaczenie dla opisu i oszacowania wartości udzielanego zamówienia.

Faktycznie ponoszone wydatki mogą być inne (wyższe) od wynikających z oszacowania wartości zamówienia. Wynikają one bowiem z cen przedstawionych w ofertach.