Pracodawca ponosi konsekwencje podatkowe, nawet gdy nie był świadomy, że pracownik odebrał i ukrył pismo przesłane z urzędu skarbowego.
Uchybienie terminowi do wniesienia odwołania lub zażalenia (tzn. gdy przekroczony został ustawowy termin na dokonanie tej czynności) może wynikać nie tylko z niestaranności osób zarządzających firmą czy jej pełnomocników, ale również z niedbalstwa pracowników firmy odpowiedzialnych za korespondencję.
W takiej sytuacji podatnicy wnioskują o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub złożenia zażalenia. Taką możliwość przewidują przepisy dotyczące postępowania podatkowego. Przywrócenie terminu jest o tyle ważne, że stwarza np. możliwość odwołania się od decyzji podatkowej, która wymierza np. wysoki podatek do zapłaty, a która niekoniecznie musiała zostać wydana przez organ podatkowy w sposób prawidłowy.