Na przykład Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta od połowy listopada do 15 marca 2012 r. wydaje bezpłatne posiłki na podstawie umowy podpisanej z gminą. Beneficjenci nie zapłacą podatku od tego świadczenia. Towarzystwo wygrało bowiem ogłoszony przez Urząd Miasta Rzeszowa otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Grzegorz Grzela, konsultant w KPMG, podpowiada, że zgodnie z ustawą o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wolne od podatku są m.in. świadczenia z pomocy społecznej. Pomoc tego rodzaju jest udzielana przez państwo lub samorząd lokalny. Ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Działania z tego zakresu mogą być zlecane np. organizacjom pozarządowym przez ich częściowe lub całkowite finansowanie.

Dlatego, zdaniem eksperta, posiłki przekazywane osobom potrzebującym przez gminy oraz organizacje pozarządowe (o ile ich zadaniem statutowym jest udzielanie pomocy społecznej) stanowić będą pomoc społeczną. Jej udzielenie nie będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie osoby potrzebującej.