Czy od dochodów z praw majątkowych jest PIT

Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu. Rozlicza się z urzędem skarbowym na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest podatnikiem VAT. W związku ze zmianą partnera handlowego chciałby sprzedać domenę internetową (transakcja na terenie Polski). Domenę internetową stworzył osobiście, nie ponosząc żadnych kosztów poza własną pracą. Strona internetowa ma charakter informacyjny (nie jest sklepem internetowym i nigdy nie była narzędziem handlu). Czy trzeba zapłacić podatek od takiej transakcji?

Czy przy utworach można zastosować wyższe koszty

Podatnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, na stanowisku asystenta projektanta. Wykonuje projekty techniczne. Te projekty stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego i prawach pokrewnych. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonywanych przez podatnika projektów technicznych na pracodawcę następuje po przejęciu projektu w granicach wynikających z zawartej umowy o pracę. Czas pracy rozliczany jest na podstawie karty pracy, której wypełnianie stanowi nałożony na podatnika obowiązek pracowniczy. Wysokość wynagrodzenia za wykonywanie na rzecz pracodawcy pracy twórczej ustalana jest z zastosowaniem proporcji czasu wykazanej w karcie pracy. Czy do wynagrodzenia za utwory podatnik może zastosować 50-proc. koszty?

Czy od cesji praw do nieruchomości trzeba płacić PCC

Podatnik 20 lipca 2011 r. podpisał aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym, stając się kupującym. Tego samego dnia podatnik z osobą, w której prawa i obowiązki wszedł, podpisał cesję praw, na mocy której wpłacił tej osobie kwotę równą kwocie wpłaconej na poczet ceny lokalu. Nie wpłacił z tego tytułu żadnej kwoty odstępnego. Akt notarialny z deweloperem podatnik będzie podpisywał, a zarazem kupował nieruchomość lokalową i dopłacał brakujące 70 proc. ceny w grudniu. Czy od cesji trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Czy do produkcji filmu stosuje się 8-proc. stawkę

Podatnik występuje w roli świadczącego usługę polegającą na produkcji filmów i programów telewizyjnych dla zamawiającego kontrahenta w celu emisji telewizyjnej. Podatnik jest jedynie zleceniobiorcą usług produkcji filmów oraz programów dokumentalnych – nie świadczy usług związanych z nadawaniem tych programów telewizyjnych. Czy do swoich usług może zastosować obniżoną stawkę VAT?

Czy znak towarowy jest prawem majątkowym

Za miesiąc podatniczka chce sprzedać znak towarowy. Czy uzyska w ten sposób przychód z praw majątkowych?

Czy od zbycia udziałów w spółce jest podatek

Podatnik sprzedał ogół praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w spółce jawnej na rzecz pozostałych wspólników za kwotę 2 195 000 zł, której spłata została rozłożona na raty. Czy przychód otrzymany w ten sposób podlega opodatkowaniu PIT?

Czy firma osiągnie przychód z udzielania licencji

Podatnik w ramach prowadzonej działalności udziela licencji do korzystania z utworów. Czy zapłata za tę licencję jest przychodem z praw majątkowych?

Czy wycofanie wkładów trzeba rozliczyć

Podatnik rozważa wycofanie ze spółki komandytowej akcji spółki wniesionych tam przez niego jako wkład bez wystąpienia ze spółki komandytowej ani jej likwidacji. Istnieje możliwość, że wartość rynkowa akcji spółki stanowiących przedmiot wkładu na moment wycofania może być wyższa niż na dzień wniesienia wkładu do spółki. Czy u podatnika powstanie przychód?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak opodatkować sprzedaż praw.