W ramach uruchomionego notarialnego rejestru testamentów (NORT) można od 5 października 2011 r. odpłatnie uzyskać potwierdzenie, że dana osoba sporządziła lub zdeponowała testament w konkretnej kancelarii notarialnej. Potencjalni spadkobiercy zastanawiają się, czy takie wydatki można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Magdalena Bednarek-Sieradzka, doradca podatkowy w MBSP, odradza odliczenie. Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o ten koszt nie wynika wprost z przepisów podatkowych. Zgodnie z art. 7 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.) opodatkowaniu podlega jedynie tak zwany przyrost czystej wartości majątku podatnika, który wyliczany jest po potrąceniu długów i ciężarów. Pojęcie długów obejmuje wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z przedmiotem spadku. Natomiast ciężarem jest inne niż dług obciążenie nabytej rzeczy (prawa), które w chwili nabycia zmniejsza jego wartość rynkową. Ustawa do takich obciążeń zalicza m.in. koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy.

Takim długiem i ciężarem są również koszty postępowania spadkowego. Ustawa nie definiuje jednak tego pojęcia. Próby określenia jego zakresu podjęły się sądy administracyjne, uznając, że są to koszty, które spadkobierca musi ponieść, by osiągnąć cel, jakim jest nabycie rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład spadku, np. opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku (wyrok z 24 lutego 2011 r., sygn. akt II FSK 1873/09).

– Inaczej jest w przypadku kosztu notarialnej weryfikacji istnienia testamentu w NORT. Nie ma obowiązku poniesienia takiego wydatku, gdyż przepisy nie przewidują konieczności weryfikacji istnienia testamentu – mówi Magdalena Bednarek-Sieradzka.

Tym samym obniżając podstawę opodatkowania o koszty pytania adresowanego do NORT, podatnik może narazić się na zakwestionowanie go przez organy podatkowe.

150 zł może wynieść opłata za informacje z NORT