Należności podatkowe, które przypadają za czas po ogłoszeniu upadłości, są zaspokajane przed należnościami, które powstały przed tą datą.

W postępowaniu upadłościowym wierzyciele np. osoby prywatne, bank, urząd skarbowy mogą zgłaszać prawo do majątku upadłego podmiotu, które wynika z niezapłaconych należności.

Trzeba też pamiętać, że na podstawie art. 116 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu nie wykazał, że: