Mała elektrownia wodna posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i całość wytworzonej energii sprzedaje dystrybutorowi. Jednocześnie od tego dystrybutora kupuje energię elektryczną, którą w całości zużywa na potrzeby własne zakładu produkcyjnego, który jest oddzielną gałęzią działalności elektrowni.

Czy mała elektrownia wodna otrzyma od dystrybutora fakturę na dostawę energii z naliczonym podatkiem akcyzowym lub czy będzie zobowiązana do opodatkowania zużycia energii na potrzeby własne niezwiązane z produkcją energii?

Według resortu finansów przez nabywcę końcowego rozumie się podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu prawa energetycznego.

Od 1 września 2010 r. w przypadku energii przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in.:

● sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu prawa energetycznego, który wyprodukował tę energię;

● zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję.

Elektrownia wodna posiadająca wyłącznie koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej nie jest nabywcą końcowym. Tak więc – jak podkreśla Ministerstwo Finansów – sprzedaż dla niej energii nie jest czynnością opodatkowaną akcyzą.

Jednak przedmiotem opodatkowania akcyzą będzie zużycie przez elektrownię nabytej energii elektrycznej. Podmiot powinien więc złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zgłoszenie rejestracyjne.

Ponadto w przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie energii elektrycznej.

Ważne!

Za zużycie energii elektrycznej nie uznaje się strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, z wyłączeniem energii zużytej w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją oraz energii elektrycznej pobranej nielegalnie

opr. EM

Podstawa prawna

Art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.).