Zarejestrowanym wysyłającym jest przedsiębiorca, któremu organy celne udzieliły pozwolenia na przemieszczanie wyrobów akcyzowych sprowadzonych do Polski, do dowolnego składu podatkowego, bez konieczności wcześniejszej zapłaty akcyzy.

Właściciele składów najczęściej sami uzyskują status zarejestrowanego wysyłającego i zlecają formalności swoim pracownikom.

– Możliwość uzyskania zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako „zarejestrowany wysyłający” mają wszelkie podmioty prowadzące działalność gospodarcza, o ile spełniają wymagania określone ustawą o podatku akcyzowym, bez względu na formę prowadzenia działalności – stwierdza Ryszard Sowa, ekspert z kancelarii Olszewski Tokarski i Wspólnicy.

Do tych wymagań należy m.in. niekaralność za określone przestępstwa, złożenie zabezpieczenia akcyzowego, niezaleganie z płatnościami z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zarejestrowanym wysyłającym może zatem zostać osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność, ale także spółka prawa handlowego i to zarówno spółka kapitałowa (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), jak i osobowa (np. jawna czy komandytowa).

– Podkreślenia wymaga to, że status ten nie jest przypisany konkretnej osobie fizycznej, ale przedsiębiorcy jako takiemu, a więc podmiotowi, który prowadzi działalność gospodarczą i uzyskał odpowiednie zezwolenie – dodaje Ryszard Sowa.

Oznacza to, że  czynności w imieniu zarejestrowanego wysyłającego mogą podejmować m.in. upoważnieni pracownicy lub umocowani pełnomocnicy.

Ponadto ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.) nie przewiduje ograniczeń, jak również wymagań co do korzystania przez zarejestrowanego wysyłającego z pomocy osób trzecich w procedurze zawieszenia poboru, oczywiście pod warunkiem ich należytego umocowania.

Nie ma zatem konieczności dokonywania czynności wyłącznie osobiście przez przedsiębiorcę. Byłoby to często znacznie utrudnione lub niemożliwe w przypadku prowadzących działalność w większych rozmiarach. Trudno wymagać bezpośredniego zaangażowania, np. członka zarządu spółki akcyjnej, w dokonanie każdego zgłoszenia do procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Wojciech Kotala, doradca podatkowy w DLA Piper Wiater, dodaje, że importerzy nie muszą uzyskiwać statusu zarejestrowanego przedsiębiorcy. Mogą oni zatrudnić zewnętrzną firmę mającą taki status. Jednym z założeń wprowadzenia instytucji zarejestrowanego wysyłającego było umożliwienie innym podmiotom niż składy podatkowe stosowania procedury zawieszenie poboru akcyzy.

– Jak pokazuje praktyka właściciele  składów podatkowych, którzy najczęściej sprowadzą wyroby akcyzowe przeważnie sami decydują się na uzyskanie zezwolenia i samodzielnie wysyłają  wyroby przy pomocy agencji celnych – dodaje Wojciech Kotala.

Innych zarejestrowanych wysyłających jest niewielu. Warto podkreślić, że podmiot, który wysyła wyroby akcyzowe, musi prowadzić ewidencję wyrobów. Ewidencja ta powinna zawierać szczegółowe dane dotyczące wyrobów wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz o ich odbiorcach.

Jeżeli zarejestrowany wysyłający dokonuje wysyłek z kilku różnych miejsc importu, powinien pamiętać, aby administracyjne dokumenty towarzyszące (ADT) były numerowane chronologicznie, a ich numery dotyczące rożnych miejsc importu się nie powtarzały.

kroki

Jak zostać zarejestrowanym wysyłającym

1. Złóż wniosek do naczelnika urzędu celnego.

2. We wniosku podaj: imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, adres siedziby lub zamieszkania, numer z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, numer REGON oraz NIP i adres poczty elektronicznej.

3. Zamieść dodatkowe informacje: dane o liczbie wydanych zezwoleń na wysyłanie wyrobów akcyzowych.

4. Złóż zabezpieczenie akcyzowe.