Dla dostawy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej można zastosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8 proc.

Szczegółowy wykaz towarów objętych 8-proc. podatkiem zawarty jest w poz. 129 – 134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Wydawać by się mogło, że każdy zakup towarów przeznaczonych na cele przeciwpożarowe powinien podlegać preferencyjnej stawce podatku.

– Tymczasem dyrektorzy izb skarbowych odpowiedzialni za interpretację przepisów podatkowych konsekwentnie potwierdzają możliwość jej zastosowania wyłącznie w przypadku dostawy towarów dokonywanych bezpośrednio na rzecz jednostek wymienionych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej – zauważa Tomasz Wagner, ekspert w Ernst & Young.

Ekspert dodaje, że fiskus odmawia tego prawa w sytuacji nabycia towarów przez inne podmioty (np. gminy), które następnie przekazują lub udostępniają je konkretnym jednostkom ochrony przeciwpożarowej. Według Tomasza Wagnera trudno znaleźć zrozumienie dla takiej zawężającej interpretacji, pomijającej jednocześnie regulacje zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Przepisy te nakładają na gminy obowiązek poniesienia kosztów, w tym wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej.

– Czytając wszystkie wymienione przepisy łącznie, uznać należy, że brak jest ograniczenie prawa do zastosowania stawki 8-proc. VAT wyłącznie do sytuacji, w których nabywcą jest odpowiednia jednostka – ocenia nasz rozmówca z Ernst & Young.

Jego zdaniem nie jest przy tym jasne, z jakiego powodu odmawia się tego prawa również innym nabywcom, zwłaszcza w świetle jednolitej praktyki sądów administracyjnych, w tym NSA (np. wyrok z 12 lipca 2011 r., sygn. akt I FSK 1139/10, czy z 15 czerwca 2010 r., sygn. akt I FSK 1082/09).