Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Finansów na interpelację poselską (nr 23193/11) należy przyjąć, że będą to wszelkie zaewidencjonowane przez zakład budżetowy czy gospodarstwo pomocnicze pozostałe po likwidacji składniki majątkowe, należności i zobowiązania, wymienione w protokołach zdawczo-odbiorczych sporządzonych na dzień likwidacji.

Resort finansów zwrócił uwagę, że ustawa o finansach publicznych z 2009 roku oraz przepisy ją wprowadzające nie regulują kwestii podatkowego następstwa prawnego organu przeprowadzającego likwidację zakładu budżetowego albo nowo utworzonej jednostki organizacyjnej, która przejmuje pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego. Nie regulują także następstwa prawnego jednostki budżetowej, przy której funkcjonowało zlikwidowane gospodarstwo pomocnicze, przejmującej pozostałe po likwidacji składniki majątkowe, należności i zobowiązania tego gospodarstwa.

Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Finansów przyjmuje, że w przypadku likwidacji gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych, w tym samorządowych (komunalnych) zakładów budżetowych, nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 93 –106 – przyp.red.).

Kwestie dotyczące przejęcia środków pieniężnych, należności i zobowiązań zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego powinny być rozstrzygane na podstawie odpowiednio art. 88 ust. 3 oraz art. 89 ust. 4 i 5 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.