Osoby uprawiające ogródki działkowe nie mogą ich sprzedać, należą one do Polskiego Związku Działkowców lub do gminy. Użytkownicy działek oficjalnie zbywają, więc wszystko, co się na działce znajduje, a następnie zrzekają się prawa do użytkowania ogródka. W konsekwencji nabywca altanki lub innej po uzyskaniu członkowstwa w Polskim Związku Działkowców staje się nowym użytkownikiem działki.

Zdaniem Elizy Skotnickiej, menedżera w Ernst&Young, to, czy taka transakcja podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, zależy od tego, czy sprzedawane obiekty zakwalifikujemy do nieruchomości, czy innych rzeczy.

– Dochód ze sprzedaży altany nie będzie opodatkowany, jeżeli jest ona nieruchomością zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym, a dodatkowo została sprzedana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją wybudowano – tłumaczy Eliza Skotnicka.

Sprzedaż nie będzie podlegała PIT także wtedy, gdy altanę i inne urządzenia uznamy za inne rzeczy, a sprzedawca będzie ich właścicielem dłużej niż pół roku.

Takie stanowisko odnośnie do opodatkowania PIT potwierdzają interpretacje wydawane w indywidualnych sprawach przez organy podatkowe (np. Urząd Skarbowy w Łodzi nr I-415-44/03/05, dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPB2/415-286/07/MM).

Jednak Witold Widurek, menedżer w Ernst & Young, zwraca uwagę, że część organów podatkowych (interpretacja nr ILPB2/415-1035/10-2/WS) uznaje, że podatnik nie sprzedaje obiektów, a raczej zbywa na rzecz nowego użytkownika prawa majątkowe w postaci roszczeń o zwrot nakładów poczynionych na obcym gruncie. Wówczas przepisy ustawy o PIT nakazują zawsze opodatkować przychód z takiej sprzedaży.

Eksperci radzą podatnikom, od których urząd skarbowy zażąda zapłaty PIT, by powoływać się na zwolnienie podatkowe z ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych oraz wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007 r. (sygn. akt I SA/Bd 676/07). Warto też, by osoby chcące uniknąć późniejszych problemów zwrócili się z wnioskiem do ministra finansów o wiążącą interpretację podatkową.

Umowa sprzedaży podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. od wartości przedmiotu transakcji