Interpretacje indywidualne uchylone prawomocnym wyrokiem sądu będą niezwłocznie usuwane z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), zapewniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 23599/11).

Kwestia ta ma być monitorowana przez ministra finansów na podstawie art. 14 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Zapewnia on ministrowi finansów ogólny nadzór w sprawach podatkowych. Zgodnie natomiast z art. 14i par. 3 tej ustawy interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji są niezwłocznie zamieszczane w BIP. Ustawodawca nie precyzuje przy tym formy ani sposobu, w jaki ma to nastąpić, jak również nie odnosi się do kwestii wycofywania z bazy BIP zamieszczonych tam interpretacji i wniosków bądź też możliwości wprowadzania dotyczących ich ewentualnych adnotacji i uwag. Jednak zdaniem Ministerstwa Finansów jest to zabieg celowy. Wskazane czynności mają bowiem charakter techniczny i z tego powodu nie powinny być regulowane przepisami rangi ustawowej.

Jednocześnie resort finansów dokłada wszelkich starań, aby uchylone przez sądy administracyjne interpretacje indywidualne były usuwane ze strony BIP niezwłocznie po otrzymaniu przez organ podatkowy odpisu orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności.

Moment otrzymania prawomocnego orzeczenia wyznacza końcową datę ochrony prawnej związanej z zastosowaniem się do interpretacji. Okoliczność ta wskazuje zatem pośrednio na konieczność niezwłocznego usunięcia uchylonej interpretacji z BIP. Niemniej zdarza się, że interpretacje, o których mowa, są usuwane ze strony internetowej z momentem wydania nowych interpretacji.

Minister finansów zapewnił jednocześnie, że podejmie stosowne działania, aby interpretacje indywidualne uchylone przez sądy administracyjne były usuwane z BIP niezwłocznie po otrzymaniu przez organ podatkowy odpisu orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności.