Osoby, które mają nieuregulowane zobowiązania, powinny zwrócić uwagę na miejsce wpłaty zaległych podatków, tj. rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego.

Marek Sikorski, młodszy konsultant w Instytucie Studiów Podatkowych, wyjaśnia, że zaległy podatek należy wpłacić do urzędu, który stał się właściwy już po zmianie adresu zamieszkania.

Wynika to z art. 18a ustawy – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Przepis ten określa, że jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń.

Właściwość organu podatkowe dla rozliczenia PIT ustala się według miejsca zamieszkania podatnika w Polsce. Przy opodatkowaniu małżonków rozliczających się wspólnie i mających różne miejsca zamieszkania właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania jednego z małżonków. Natomiast jeśli chodzi o VAT, to właściwy jest urząd skarbowy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających VAT. Jednak gdy czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową dla osób fizycznych ustala się również ze względu na miejsce ich zamieszkania.

Wpłata podatku na niewłaściwy rachunek może skutkować tym, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie automatycznie uregulowane.

Osoba mająca zaległości podatkowe powinna pamiętać również o tym, że podlegają one oprocentowaniu i na rzecz fiskusa należy zapłacić nie tylko kwotę zaległego podatku, ale również odsetki.

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc., z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 proc. Jednak możliwa jest zapłata odsetek w niższej kwocie. Z preferencji można skorzystać, jeśli podatnik złoży skuteczną korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty zapłaci w całości zaległy podatek. Obniżona stawka wynosi 75 proc. stawki pełnej.

Ważne!

Aktualnie stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 14 proc. w stosunku rocznym. Stawka obniżona wynosi 10,5 proc.