ORZECZENIE

Skarżąca spółka prowadzi działalność ubezpieczeniową zwolnioną z podatku od towarów i usług. Nabyła program komputerowy, który uznała za wartość niematerialną i prawną. Do wartości początkowej zaliczyła VAT naliczony. Spółka chciała jednak odliczyć VAT od programu komputerowego. Nie pozwolił na to jednak naczelnik urzędu skarbowego, który przyznał, że spółka właściwie ustaliła wartość początkową, ale nie ma prawa do odliczenia VAT. Organy podatkowe powołały się na art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowi on, że kosztem uzyskania przychodów nie może być VAT. Kosztem podatkowym może być jednak podatek naliczony, jeżeli podatnik jest zwolniony od VAT lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia lub odsprzedaży towarów zwolnionych od VAT. Dyrektor izby skarbowej argumentował dodatkowo, że zakupiony program nie posłużył działalności opodatkowanej spółki, ponieważ miał być odsprzedany innej spółce w tej samej grupie co skarżąca spółka.

Podatnik wniósł zatem skargę do sądu, w której uzasadniał, że sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych stanowi usługę. Skoro spółka ma dokonać sprzedaży opodatkowanej, będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Podczas rozprawy pełnomocnik spółki dodał, że program został sprzedany z uwzględnieniem VAT, a zatem zgodnie z zasadą neutralności tego podatku powinna mieć prawo do odliczenia.

Wojewódzki sąd administracyjny podzielił argumenty organów podatkowych. Sąd stwierdził, że odwoływanie się do ustaleń w VAT nie dotyczy rozpatrywanej sprawy. Podatek naliczony, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o CIT, nie stanowi kosztów, chyba że podatnik nabył towary lub usługi zwolnione z VAT.

Sygn. akt III SA/Wa 1621/07

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl