Takie regulacje wynikają wprost z art. 21 ust. 1 pkt 123 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

– Zatem nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że zwrot VAT za materiały budowlane dokonywany na rzecz osób fizycznych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym – tłumaczy Ksawera Skrzypek, ekspert w kancelarii Łatała i Wspólnicy.

Nasza rozmówczyni przypomina, że zgodnie z ustawą o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) zwrot wymienionych wydatków finansowany jest z budżetu państwa.

Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach bądź też remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

– Prawo do zwrotu przysługuje osobom fizycznym, pod warunkiem że osoby te lub ich małżonkowie nie dokonywali tych czynności jako podatnicy podatku od towarów i usług w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem – zastrzega Ksawera Skrzypek.

Zwrot VAT dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc., a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem w wyższej stawce.

3797 zł wynosi cena 1 mkw., która będzie podstawą obliczenia zwrotu VAT w III kwartale 2011 r.