Część spółek opłaca członkom zarządu składki z tytułu polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Czy powstanie tu przychód do opodatkowania?
Obecnie podatnicy oczekują na rozstrzygnięcie przez skład siedmiu sędziów NSA sprawy dotyczącej opodatkowania PIT abonamentów medycznych dla pracowników. Rozstrzygnięcie to będzie miało także istotne konsekwencje dla spółek, które opłacają członkom zarządu składki z tytułu polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Postanowieniem z 3 listopada 2010 r. WSA w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 372/10) zawiesił postępowanie w sprawie opodatkowania PIT przychodów z tytułu takich składek do czasu rozstrzygnięcia sprawy abonamentów medycznych. Oznacza to, że WSA dostrzega analogię pomiędzy tymi dwiema kwestiami i w swoim rozstrzygnięciu prawdopodobnie będzie kierował się wskazówkami przedstawionymi przez skład siedmiu sędziów NSA. Podobieństwo to wynika po pierwsze z konstrukcji obu rozwiązań (ubezpieczenie, z tytułu którego składki za pracownika opłaca pracodawca). Po drugie, w obu przypadkach istnieje możliwość zakwalifikowania takich wydatków spółki jako nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika.
Należy jednak podkreślić istotną różnicę w traktowaniu tych umów ubezpieczenia przez prawo podatkowe i doktrynę. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z opłacaniem abonamentów medycznych na rzecz pracowników nie budzi wątpliwości. Natomiast w przypadku umów ubezpieczenia OC organy podatkowe konsekwentnie odmawiają podatnikom takiego prawa, gdyż brak jest związku takich wydatków z przychodem.
Brak możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków na składki z tytułu ubezpieczenia OC w połączeniu z ewentualnym obowiązkiem opodatkowania PIT tych składek powodowałoby podwójne ekonomiczne opodatkowanie tego typu świadczeń. Praktyka taka stałaby w jawnej sprzeczności z jednym z celów państwa, jakim jest skłanianie podmiotów do dobrowolnego ubezpieczania się.
not. MGM