Pomoc pieniężna przyznawana w ramach programu wyprawka szkolna jest w całości zwolniona z PIT.
Za nami prawie połowa wakacji i część rodziców myśli już o zakupie szkolnej wyprawki dla dzieci. Osoby, dla których jest to zbyt duży wydatek, będą ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup podręczników. Wartość pomocy udzielonej w ramach rządowego programu wyprawka szkolna jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Agnieszka Sakowska, ekspert w ECDDP, wskazuje, że pomoc przyznana na zakup podręczników szkolnych spełnia wszystkie przesłanki, o których mowa w tym przepisie. Jest pomocą materialną, przeznaczoną dla uczniów, pochodzi z budżetu jednostek zarządu terytorialnego lub z budżetu państwa i jest przyznana na podstawie odrębnych przepisów rozporządzenia do ustawy o systemie oświaty.
– Zwolnienie to nie jest limitowane. Zatem wolna od podatku jest cała kwota przyznanej pomocy, bez względu na jej wysokość – podkreśla Agnieszka Sakowska.
Renata Kabas-Komorniczak, doradca podatkowy w Rödl & Partner, dodaje, że pomoc dotyczy dwóch kategorii uczniów, tj. z określoną niepełnosprawnością lub pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto.
– Dofinansowanie wynosi od 180 do 390 zł, a wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012 – mówi Renata Kabas-Komorniczak.
Termin składania wniosków jest ustalany przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły, a w przypadku szkół kierunkowych, np. muzycznych – w terminie ustalonym przez ministra kultury. Dyrektor zwraca koszt zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu.
– Podstawą zwrotu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego albo rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników – podpowiada ekspert Rödl & Partner.
Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków.
Wyprawka szkolna
Wyprawką objęci są uczniowie rozpoczynający rok 2011 – 2012 w klasach I–III szkoły podstawowej, w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej. Dofinansowany jest m.in. zakup podręczników do kształcenia ogólnego.