PORADA

Nasza czytelniczka sporządza sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Księgowość w spółce prowadzi jednak od października 2007 r. Księgowa nie chce ponosić odpowiedzialności za okres, w którym nie prowadziła ksiąg. Pyta, czy może nie podpisać tego sprawozdania.

Kierownik jednostki

Marcin Krupa, biegły rewident z Europejskiego Centrum Audytu, wyjaśnia, że osobą odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie o rachunkowości jest kierownik jednostki. Odpowiedzialność kierownika, w tym z tytułu nadzoru, nie wygasa także wówczas, gdy określone obowiązki w tym zakresie zostaną powierzone w formie pisemnej innej osobie za jej zgodą.

Osoba prowadząca księgi

- Osoba prowadząca księgi rachunkowe odpowiada więc za nie tylko wtedy, gdy przyjmie taką odpowiedzialność w formie pisemnej - podkreśla nasz rozmówca. Dodaje, że konsekwencją jest ciążący na kierowniku jednostki obowiązek zapewnienia sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w terminie wymaganym ustawą i przedstawienie go właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Według eksperta sporządzone sprawozdanie finansowe powinno zostać podpisane - z podaniem daty - przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz kierownika jednostki (zarząd). W przypadku odmowy złożenia podpisu pod sprawozdaniem konieczne jest pisemne uzasadnienie dołączone do sprawozdania finansowego.

Sporządzenie sprawozdania

- Możliwe jest niezłożenie podpisu przez osobę sporządzającą sprawozdanie finansowe jednostki - twierdzi Marcin Krupa. Dodaje jednak, że w związku z tym, że ustawa wymaga, by sprawozdanie finansowe było podpisane przez osobę je sporządzającą, konieczna jest w tym przypadku akceptacja kierownika jednostki, gdyż w praktyce w podobnych sytuacjach sporządzone sprawozdanie finansowe podpisuje tylko zarząd, natomiast jeden z członków zarządu musi podpisać je również jako osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe.

Ekspert uważa również, że podpis pod sprawozdaniem finansowym jako osoba sporządzająca nie oznacza przyjęcia przez nią odpowiedzialności za księgi rachunkowe całego roku obrotowego. Wskazuje jedynie osobę, która sporządziła sprawozdanie finansowe.

Ważne!

Osoba prowadząca księgi rachunkowe odpowiada za nie tylko wtedy, gdy przyjmie taką odpowiedzialność w formie pisemnej

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl