– W jednym urzędzie usłyszałam, że korekta pozbawi mnie ulgi. W innym, że ulga nadal mi przysługuje. Jak jest naprawdę – pyta pani Magdalena Karpa z Warszawy.

W SD-Z2 podatnicy należący do najbliższej rodziny zgłaszają nabycie darowizny lub spadku. Jeśli formularz ten złożą w ciągu 6 miesięcy od momentu nabycia majątku, nie zapłacą podatku od spadków i darowizn. Kłopoty mogą się pojawić, gdy podatnik pomyli się przy wypełnianiu druku i złoży jego poprawioną wersję, ale już po upływie pół roku. Część urzędów twierdzi, że wtedy traci się zwolnienia i trzeba płacić podatek.

Eksperci są zgodni: podatnicy nie powinni tracić ulgi po złożeniu korekty SD-Z2.

Preferencje dla najbliższych

Ustawodawca uzależnił zwolnienie najbliższej rodziny (z tzw. zerowej grupy podatkowej) z podatku od spadków i darowizn od zgłoszenia darowizny lub spadku w urzędzie skarbowym.

– Nie dotyczy to sytuacji, w których umowa jest sporządzana przed notariuszem. Wówczas to on dokonuje zgłoszenia – mówi Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf.

Podatnik sam wycenia wartość spadku lub darowizny. Jeśli dotrzyma 6-miesięcznego terminu na złożenie zgłoszenia, podatku nie płaci.

– Zwolnienie przysługuje bez względu na wartość spadku czy darowizny i w związku z tym istotne jest dochowanie ustawowego terminu oraz przynależność do danej grupy podatkowej – podpowiada Natalia Dymek, ekspert w Kancelarii Łatała i Wspólnicy.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia – jak stwierdza Tomasz Wickel, doradca podatkowy w kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy – otrzymany spadek lub darowizna podlegają opodatkowaniu po stronie beneficjenta. Regulacje podatkowe nie przewidują przy tym możliwości przywrócenia terminu do złożenia zgłoszenia SD-Z2.

Poprawiamy błędy

Wypełniając formularz SD-Z2, można się pomylić. Wtedy konieczna będzie korekta zgłoszenia. Katarzyna Bieńkowska wyjaśnia, że korekta wymaga wskazania błędnych informacji dotyczących wielkości nabytych udziałów w rzeczy lub prawie majątkowym, miejsca ich położenia lub ich wartości rynkowej.

– Takie jest podejście organów podatkowych w interpretacjach – stwierdza Katarzyna Bieńkowska.

Potwierdza to również Natalia Dymek, która dodaje, że Krajowa Informacja Podatkowa każe złożyć korektę SD-Z2, aby sprostować błędy.

Podobnych argumentów używa Michał Pomorski, asystent podatkowy w Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe, który wyjaśnia, że jeżeli z jakichś względów rzeczywista kwota przysporzenia jest inna niż ta zadeklarowana w formularzu, możemy dokonać korekty. Co istotne, dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji nr ILPB2/436-132/10-2/MK wyjaśnił, że korekta nie powoduje utraty prawa do zwolnienia.

– Podatnik korzysta więc z ulgi w odniesieniu do całej sumy – podpowiada Michał Pomorski.

Również w przypadku upływu 6-miesięcznego terminu podatnik nadal będzie mógł skorzystać z ulgi. Dlatego, w ocenie Katarzyny Bieńkowskiej, podanie błędnych informacji w SD-Z2 i ich ewentualna późniejsza korekta nie powodują utraty zwolnienia z podatku.

– W żadnym przypadku. O ile tylko pierwotny druk złożono w terminie – zgadza się Tomasz Wickel.

Informacja o nabyciu

Z inną sytuacją będziemy mieć do czynienia, gdy podatnik dowiedział się o nabyciu np. dodatkowego prawa majątkowego później i dlatego nie ujął nabycia tego prawa w złożonej wcześniej deklaracji SD-Z2.

W takim przypadku, jak wyjaśnia Katarzyna Bieńkowska, podatnik musi zgłosić fakt nabycia urzędowi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o nabyciu tego prawa. Ustawodawca nie przewidział dla takich przypadków korekty złożonego wcześniej zgłoszenia o nabyciu. Nakazał ponowne złożenie zgłoszenia. Potwierdza to interpretacja nr IBPBII/1/436-128/10/MZ dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Wynika z niej, że gdy podatnik nie wykazał nabycia w złożonym już formularzu, może on skorzystać z prawa do zwolnienia, tylko gdy ponownie zgłosi nabycie w terminie 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o nabyciu tego prawa.

Tomasz Wickel podpowiada, że w takim przypadku niezbędne jest uprawdopodobnienie faktu późniejszego powzięcia wiadomości o nabyciu.

Niewypełnienie tego obowiązku oznacza, że majątek niewykazany w pierwotnym SD-Z2 podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. przewidzianych dla podatników z I grupy podatkowej.