Metryka sprawy administracyjnej oraz podatkowej ułatwi pociągnięcie urzędników do odpowiedzialności odszkodowawczej.
W postępowaniach administracyjnych i podatkowych będzie zakładana metryka sprawy, która pozwoli zidentyfikować urzędników mających wpływ na treść decyzji. Dziś w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu, który zakłada takie rozwiązanie. Andrzej Ossowski, adwokat z kancelarii A. Ossowski, potwierdza, że wprowadzenie metryki sprawy pozwoli na identyfikację osób, które brały udział w podejmowaniu czynności.
– Rozwiązanie to będzie korzystne dla strony, gdyż pozwoli jej ustalić, czy w toku postępowania zachowana została zasada bezstronności, a na proces decyzyjny nie miały wpływu osoby podlegające wyłączeniu – podkreśla Andrzej Ossowski.
Eksperci zwracają uwagę, że nowe przepisy ułatwią karanie urzędników wydających błędne decyzje.
– Na podstawie zapisów metryki będą oni mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz tej przewidzianej w ustawie z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa – podkreśla nasz rozmówca.
Alicja Sarna, doradca podatkowy w MDDP, wyjaśnia, że metryka umożliwi – nawet po upływie długiego okresu niezbędnego do przeprowadzenia procesu odszkodowawczego – weryfikację, którzy urzędnicy uczestniczyli w przygotowaniu decyzji, sporządzili projekt, udzielili wskazówek co do sposobu załatwienia sprawy, opiniowali lub zatwierdzali decyzję.
– Metryka nie będzie się ograniczać do samego sporządzenia decyzji, ale ma dokumentować, kto podejmował konkretne czynności, a zatem miał wpływ na treść decyzji – podkreśla nasza rozmówczyni.
Metryka ma być prowadzona w formie pisemnej lub elektronicznej. Ponieważ ma stanowić obowiązkową część akt sprawy, to będzie jawna dla strony.
JAKI JEST CEL ZMIANY

Dlaczego z projektu usunięto przepisy dotyczące prokonstytucyjnej wykładni prawa?

Jerzy Kozdroń, poseł sprawozdawca
Były to zmiany skrytykowane przez rząd oraz podmioty opiniujące projekt. Uznaliśmy, że jest ich wprowadzanie jest niecelowe, gdyż nie ma czasu na dalsze analizy, a należało przyjąć rozwiązania dotyczące metryki administracyjnej. Projekt uzupełniono o metrykę w formie elektronicznej, gdyż większość postępowań administracyjnych będzie wkrótce prowadzona w tej formie.