Zdaniem posłanki łatanie dziury budżetowej tylko poprzez szukanie oszczędności nie okaże się skuteczne. Dlatego według Beaty Szydło trzeba zwiększać dochody, czyli zmienić system podatkowy. Jednak nie jest dobrym sposobem podnoszenie podatków, tak jak to uczyniono w tym roku podnosząc VAT.

Posłanka przedstawia również główne założenia projektu zmiany systemu podatkowego w Polsce opracowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Należą do nich m.in.: zastąpienie represyjności efektywnością fiskalną; stworzenie prawa, które w sposób precyzyjny określi prawa i obowiązki podatników; da ustawowe gwarancje bezpiecznego działania wszystkim podatnikom; upowszechni obowiązek płacenia podatków, czyli zwiększy wpływy budżetowe bez konieczności podwyższania stawek.

PiS w ustawie o podatku dochodowym zamierza wprowadzić następujące zmiany: połączenie w jednym akcie prawnym całości tego podatku adresowanego do ogółu podatników, w tym jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym również spółek niemających osobowości prawnej prowadzących księgi handlowe; jednolitą definicję przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów dla wszelkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; wyłączenie z podstawy opodatkowania dochodu przeznaczonego na cele inwestycyjne; wprowadzenie precyzyjnych zasad dotyczących dokumentowania kosztów uzyskania przychodów przez ogół podatników; objęcie zakresem ustawy podmiotów prowadzących wielkoobszarowe gospodarstwa rolne np. o powierzchni powyżej 200 ha użytków rolnych; uściślenie oraz weryfikacja wielu zwolnień podatkowych; wyeliminowanie wszelkich form dyskryminacji podatników prowadzących działalność gospodarczą, w tym zwłaszcza zrównanie opodatkowania podmiotów niezależnie od pochodzenia kapitału, rodzaju działalności oraz wykorzystanej przestrzeni ekonomicznej. Z podatku dochodowego należy wyeliminować wszystkie patologiczne rozwiązania będące skutkiem działań lobbystycznych, które tworzą ukryte sposoby uchylania się od płacenia tego podatku.