ORZECZENIE

Sprawą piekarza z Legnicy żyła cała Polska. Wszystko dzięki kontroli fiskusa, który nakazał zapłacić piekarzowi ponad 200 tys. zł VAT od chleba przekazywanego stołówce dla bezdomnych.

Piekarz zaskarżył dwie decyzje izby skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Jedna decyzja (nr LG PD/4117-198/06) dotyczyła PIT za 2003 rok. Waldemar Gronowski odprowadzał podatek w niewłaściwej wysokości. Urząd skarbowy oszacował podstawę opodatkowania.

Druga zaskarżona decyzja (nr PP-4407/162/06) dotyczyła VAT za poszczególne miesiące 2003 roku. Piekarnia dokonywała likwidacji nieświeżego pieczywa, przekazując je bezdomnym. Zdaniem organów podatkowych takie działania nie były likwidacją, a darowizną, od której należało odprowadzić VAT. Obie skargi sąd oddalił.

Sąd, przedstawiając ustne uzasadnienie rozstrzygnięć, podzielił w całości bezbłędność dokonanych przez organy podatkowe I i II instancji ustaleń w zakresie stanu faktycznego sprawy, jak również prawidłowość wyciągniętych wniosków.

Sąd podkreślił, że nie ma żadnych wątpliwości, że podatnik nierzetelnie prowadził ewidencje, w których nie rejestrował przekazywanych darowizn.

W konsekwencji stwierdzonej nierzetelności organy podatkowe - jak podkreślił wrocławski WSA - zasadnie posłużyły się jedną z wybranych metod szacunkowego określenia podstawy opodatkowania tak PIT, jak i VAT. Również wybór zastosowanej metody szacunkowej był właściwy.

Ponadto podziału wielkości produkcji pieczywa nieznajdującego odzwierciedlenia w prowadzonych przez podatnika urządzeniach księgowych na pieczywo darowane i na sprzedane w sklepie bez zarejestrowania tych zdarzeń, fiskus dokonał prawidłowo.

Według sądu przekazanie pieczywa na rzecz stołówki charytatywnej oraz innych podmiotów stanowiło darowiznę, a nie fizyczną likwidację. WSA bez zastrzeżeń przyjął także wycenę darowanego pieczywa: na podstawie kosztów jego wytworzenia w odniesieniu do sprawy z zakresu PIT oraz na podstawie najniższej ceny tego pieczywa stosowanej przez podatnika wobec jednego z głównych odbiorców w odniesieniu do podstawy opodatkowania VAT.

Sąd podkreślił, że negatywne konsekwencje dla podatnika wynikają nie tylko z nieprawidłowego prowadzenia urządzeń księgowych (podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz kasy rejestrującej), ale także z braku odpowiedniej dokumentacji dotyczącej darowizn czy zwrotów pieczywa.

Ważne!

Organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli: brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do jej określenia lub dane wynikające z ksiąg nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania, lub podatnik naruszył warunki uprawniające do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania

Wyroki WSA we Wrocławiu z 9 i 11 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1047/07 - w zakresie PIT, sygn. akt I SA/Wr 970/07 - w zakresie VAT

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl