Spółka prowadzi działalność gospodarczą. Zawarła umowę o ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu, by łatwiej dojechać do swojej siedziby.

– Czy takie wydatki stanowią koszty podatkowe – pyta pan Zdzisław z Olsztyna.

Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, może być ustanowiona za wynagrodzeniem służebność gruntowa tzw. drogi koniecznej. Z kolei gdy dostęp do drogi publicznej istnieje, ale jest niedogodny, wówczas może być ustanowiona – także odpłatnie – służebność gruntowa przejazdu.

Zgodnie z ogólną zasadą, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zdaniem Tomasza Majnusza, eksperta w KPMG, opisane w pytaniu wydatki, mające na celu poprawę dostępności komunikacyjnej nieruchomości na której prowadzona jest działalność, spełniają ogólne przesłanki umożliwiające zaliczenie ich do kosztów podatkowych. Jako koszt pośredni powinny być zaliczone w dacie ich potrącenia (w dniu ujęcia w księgach rachunkowych).

Odnośnie do zaliczania tych wydatków do kosztów podatkowych należy rozpatrzeć kilka wariantów. Jeżeli ponoszone koszty dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy i nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W przypadku ustanowienia służebności na czas oznaczony należy zatem podzielić jednorazową opłatę proporcjonalnie na lata tego okresu.

– Korzystniejsze z perspektywy nabywcy służebności będzie wynagrodzenie płacone co roku (za dany rok podatkowy), gdyż nie będzie ono powodować odroczenia w czasie możliwości uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu – podpowiada ekspert z KPMG.

W przypadku służebności na czas nieograniczony i płatnej jednorazowo nie można proporcjonalnie podzielić wydatku. W takim przypadku zdaniem Tomasza Majnusza wydatek powinien być jednorazowo zaliczony do kosztów. Co roku do kosztów powinien być zaliczany także wydatek związany z nabyciem służebności na czas nieokreślony za opłatą roczną.

Ważne!

Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarczych, można żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem służebności drogowej (tzw. droga konieczna)

Podstawa prawna

Art. 145 par. 1, art. 285 par. 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Art. 15 ust. 1 i 4d ustawy z 15 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).