dr JANUSZ MARCINIUK

doradca podatkowy Marciniuk i Wspólnicy

Ponieważ zasady amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych sezonowo zostały zawarte w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczących tzw. amortyzacji liniowej, zatem podatnicy mogą mieć wątpliwości, czy środki te można amortyzować inną metodą. Jeżeli dany środek trwały będący własnością podatnika nie należy do grup 1-2 oraz częściowo do grupy 7 Klasyfikacji Środków Trwałych, to można amortyzować go metodą degresywną. Zgodnie bowiem z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0. W następnych latach podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej tych maszyn i urządzeń pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym roczna kwota amortyzacji degresywnej byłaby niższa od rocznej kwoty amortyzacji przy zastosowaniu amortyzacji liniowej, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych metodą liniową. Wartością początkową środka trwałego jest cena nabycia lub koszt jego wytworzenia.

Amortyzację degresywną stosuje się w celu maksymalizacji wysokości odpisów amortyzacyjnych w początkowym okresie wykorzystywania środka trwałego przy jednoczesnym skróceniu całkowitego okresu jego amortyzacji, ponieważ roczne odpisy amortyzacyjne przy zastosowaniu tej metody są wyższe bądź co najmniej równe odpisom amortyzacyjnym uzyskiwanym metodą amortyzacji liniowej. Amortyzacja degresywna polega na zastosowaniu odpowiedniego współczynnika podwyższającego stawki z Wykazu stawek amortyzacyjnych. Metoda ta zakłada, że zużycie środka trwałego następuje w początkowym okresie jego używania szybciej niż w okresach kolejnych.

Not. KT