Konieczność zwrotu VAT przez przedsiębiorców, którzy otrzymali refundację czy dotację z powiatowego urzędu, nie spowoduje, że przestaną się o nie ubiegać.
Przedsiębiorstwa mogą uzyskiwać w powiatowych urzędach pracy refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zatrudnionego przez nich bezrobotnego. Z kolei osoby bezrobotne mogą ubiegać się w tych urzędach o dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia zarówno dla firm, jak i bezrobotnych odpowiada sześciu średnim płacom (od 1 czerwca 20,8 tys. zł). Zainteresowani za te środki kupują np. komputery, oprogramowanie do nich czy urządzenia mechaniczne.
W urzędzie muszą rozliczyć refundację czy dotację, przedstawiając urzędnikowi faktury. Jeśli przedsiębiorca jest podatnikiem VAT i wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu, to może odliczyć VAT od zakupionych przez siebie przedmiotów. Nie oddaje odliczonego podatku urzędowi skarbowemu. To ma się zmienić.
Firmy będą musiały oddać odliczony VAT do urzędu skarbowego. Taki nowy przepis znalazł się w projekcie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej. Teraz projekt jest w konsultacjach.
– Konieczność zwrotu VAT nie zmniejszy zainteresowania bezrobotnych i firm dotacjami i refundacjami. Nie muszą przecież ich zwracać – mówi Jolanta Czarnobaj, kierownik działu rynku pracy w powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie.
Wprowadzenie omawianej zmiany zaproponowało Ministerstwo Finansów ze względu na prawo unijne. Zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (Dz.Urz. UE L nr 210, str. 12) za wydatki niekwalifikowane do wsparcia z tego funduszu uważa się podlegający zwrotowi VAT.
– Oznacza to, że jeśli podatnikowi VAT będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, to nie będzie on mógł być uznany za koszt kwalifikowany do wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego – mówi Hanna Majszczyk, wiceminister finansów.