Do 15 lutego można zgłaszać uwagi do projektu Krajowego Standardu Rachunkowości - Leasing, najem, dzierżawa. Standard określa zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz kryteria prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań oraz kosztów i przychodów z tych umów.

Zdaniem dr. Marcina Pielaszka z Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH wyjaśnienie tych problemów jest tym bardziej istotne, że zagadnienia leasingu w ustawie o rachunkowości ograniczono wyłącznie do wskazania kryteriów, zgodnie z którymi środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych korzystającego (leasingobiorcy).

Wskazuje on pewne niedoskonałości, które trzeba uzupełnić.

- Projekt nie wyjaśnia, że w przypadku leasingu finansowego bezpośredniego, np. zawartego między producentem a leasingobiorcą, u producenta mamy do czynienia nie tylko z leasingiem, ale także normalną transakcją sprzedaży - podkreśla rozmówca.

Transakcja, oprócz przychodów finansowych typowych dla leasingu, skutkuje powstaniem przychodów ze sprzedaży i współmiernych do nich kosztów wytworzenia sprzedanych produktów.

Według eksperta brakuje też wskazówek, jak postępować, gdy spółka utraciła prawo do dokonywania kwalifikacji umów leasingowych według zasad określonych w przepisach podatkowych. Marcin Pielaszek twierdzi, że powstaje wtedy pytanie, czy należy odpowiednio przekształcić już zawarte umowy czy też stosować kryteria wynikające z ustawy o rachunkowości wyłącznie do nowo zawieranych umów. Zdaniem rozmówcy należy wówczas stosować podejście retrospektywne, czyli przekształcić również wcześniej zawarte umowy.

Roger Romański, menedżer w dziale audytu Pricewater-houseCoopers, przyznaje, że standard może stanowić pomoc dla księgowych przy ujmowaniu leasingu. Podkreśla, że projekt zajmuje się kwestiami dotyczącymi leasingu zwrotnego, które dotychczas nie były uregulowane w ustawie o rachunkowości.

- Spółki stosujące standard powinny rozliczać wynik na transakcji sprzedaży przedmiotu leasingu zwrotnego przez okres trwania umowy leasingowej - wyjaśnia rozmówca.

Z kolei Wojciech Kuśmierowski, menedżer w dziale audytu PricewaterhouseCoopers, zwraca uwagę, że ponieważ projekt opiera się na polskiej ustawie o rachunkowości, występują w nim różnice w porównaniu z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Może to dotyczyć m.in. ujęcia transakcji leasingu zwrotnego, a także zakresu ujawnień informacji, jakie muszą zostać ujawnione w sprawozdaniu (w sprawozdaniu przygotowanym zgodnie z MSSF zakres ujawnień jest znacznie szerszy). Wojciech Kuśmierowski zwraca jednak uwagę, że projekt obejmuje ogólne kwestie z zakresu leasingu, natomiast nie odnosi się do szczegółowych interpretacji, jak np. Specjalne oferty promocyjne (SKI 15) czy też Ustalenie czy umowa zawiera leasing (KIMSF 4), które w MSSF regulowane są poprzez interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.

Ważne!

Projekt nowego standardu określa zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych m.in. umowy leasingu

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl