ORZECZENIE

Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy od wpływów pochodzących z uprzednio prowadzonej działalności można odliczyć poniesione z niej straty.

Wskazał, że przez 16 lat prowadził działalność, która w ostatnich latach przynosiła mu straty. Po jej likwidacji na jego konto zaczęły wpływać środki pieniężne z tytułu zaległej zapłaty za towar oraz należnych odsetek od byłych kontrahentów. Jego zdaniem ma on prawo do potrącenia straty po likwidacji.

Organy podatkowe nie zgodziły się z podatnikiem. Wskazały, że likwidacja działalności gospodarczej oznacza wygaśnięcie źródła przychodu, a otrzymane po likwidacji środki pieniężne stanowią przychód z innych źródeł. Nie jest zatem możliwe obniżenie tego przychodu o stratę z działalności gospodarczej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku podzielił stanowisko organów. Podkreślił, że likwidacja źródła przychodów pozbawia podatnika tego prawa. Skoro bowiem nie istnieje źródło przychodów, to również nie powstanie dochód z tego źródła, który jako tożsamy rodzajowo będzie mógł być skompensowany ze stratą.

Sygn. akt I SA/Bd 661/07

WIESŁAWA KOZŁOWSKA

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte

Więcej www.deloitte.com/pl/podatki