Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność, który otrzymał ulgę w spłacie podatku, rozlicza ją po likwidacji firmy.
W przypadku trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy mogą zwrócić się do organów podatkowych o udzielenie ulgi w ich spłacie. Jak wyjaśnia Jakub Gierszewski, menedżer w HLB Sarnowski & Wiśniewski, zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) urząd skarbowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może między innymi w drodze decyzji: odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. Jednocześnie, zgodnie z zasadą ogólną sformułowaną w art. 26 Ordynacji podatkowej, podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe.
W ocenie naszego rozmówcy likwidacja działalności gospodarczej nie ma wpływu na zmianę statusu byłego przedsiębiorcy, który nadal pozostaje podatnikiem, nie stanowi więc samoistnej przesłanki wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.
– Należy zatem uznać, że likwidacja działalności gospodarczej pozostaje bez wpływu na realizację decyzji w sprawie przyznanej podatnikowi ulgi – stwierdza Jakub Gierszewski.
Jednocześnie nie wyklucza to możliwości ubiegania się przez podatnika o kolejną ulgę, np. w formie umorzenia zaległości podatkowych, w przypadku wystąpienia nowych, uzasadniających taki wniosek, okoliczności.