Nowe rozporządzenie Rady UE nr 282/2011 reguluje m.in. kwestie dotyczące badania statusu podatnika. Choć rozporządzenie to nie wymaga dodatkowej implementacji w prawie krajowym, Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT.

W zakresie sposobu potwierdzania numerów VAT kontrahentów zmiany nie zostały wprost określone w ustawie.

Oznacza to, że jeśli chodzi o polskie organy, to nadal będą one akceptowały dotychczasowe metody weryfikowania wiarygodności kontrahentów (tj. zapytanie składane do departamentu wymiany informacji o VAT w Koninie lub korzystanie z bazy danych VIES zamieszczonej na stronach Komisji Europejskiej) – tłumaczy Maria Kukawska, partner w Stone & Feather Tax Advisory.

Nasza rozmówczyni dodaje, że praktyka wielu polskich podatników jest taka, by weryfikować dane drogą telefoniczną, listownie, pocztą elektroniczną lub faksem w jednostce konińskiej (z uwagi na przystępne formy kontaktu oraz możliwość potwierdzenia hurtowo wielu numerów kontrahentów).

– Weryfikowanie numerów kontrahentów leży w interesie podatnika – jeśli okaże się, że w transakcji transgranicznej podatnik wystawił fakturę niezawierającą VAT bez oparcia się na danych świadczących o tym, że jego kontrahent podatek rozliczy, urzędy skarbowe mogą żądać opodatkowania takiej usługi – ostrzega Maria Kukawska.

Wyjaśnia też, że domaganie się wówczas dopłacenia podatku od kontrahenta może być w praktyce niewykonalne. Z drugiej strony poza dochowaniem należytej staranności przy weryfikowaniu numerów nie należy oczekiwać od podatników, że będą oni na bieżąco śledzili losy każdego ze swoich kontrahentów.

Dlatego – jak podkreśla Maria Kukawska – jeśli zdarzy się, że kontrahent np. przestanie istnieć, w związku z czym jego numer przestanie być numerem aktywnego podatnika, organ nie powinien wyciągać z tego tytułu negatywnych konsekwencji, jeśli tylko przedsiębiorca potwierdził prawidłowość numeru na moment rozliczania transakcji.