JOANNA NARKIEWICZ-TARŁOWSKA

doradca podatkowy, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers

Na Cyprze wolne od podatku dochodowego są uzyskane odsetki, dywidendy, dochód ze sprzedaży papierów wartościowych (także akcji), wynagrodzenie wynikające z podzielenia zysków zakładu cypryjskiego pracodawcy zlokalizowanego za granicą, dochody uzyskane z funduszy kapitałowych, kwoty wypłacone w związku z odejściem pracownika na emeryturę (w tym samo świadczenie emerytalne), renta, zadośćuczynienie za śmierć lub kalectwo członka rodziny oraz wynagrodzenie uzyskane za usługi świadczone poza Cyprem przez więcej niż 90 dni w danym roku podatkowym na rzecz pracodawcy będącego cypryjskim nierezydentem podatkowym bądź na rzecz zagranicznego zakładu pracodawcy będącego cypryjskim rezydentem podatkowym.

Natomiast w sytuacji gdy dana osoba nie była cypryjskim rezydentem podatkowym przed rozpoczęciem pracy na Cyprze, 20 proc. wynagrodzenia uzyskanego przez nią na Cyprze (do kwoty 5 tys. CYP rocznie) jest zwolnione z opodatkowania. Taka osoba będzie miała prawo do zastosowania tego zwolnienia przez trzy pierwsze lata swojej pracy na wyspie.

Ponadto preferencyjne jest także opodatkowanie depozytów złożonych na rachunkach tzw. domowych instytucji finansowych. 40 proc. wartości złożonych depozytów jest wyłączone z opodatkowania. Jednak w celu zastosowania wskazanego zwolnienia, kwota depozytów nie może przekraczać 25 proc. całkowitego dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym przez cypryjskiego podatnika. Ponadto podatnik będzie miał możliwość zastosowania niniejszego zwolnienia tylko w przypadku, jeżeli rachunek domowej instytucji finansowej istniał już 30 kwietnia 2003 r. (oznacza to, iż zwolnienie nie przysługuje w przypadku rachunków, które pojawiły się na rynku po tym terminie).

Trzeba podkreślić, że cypryjski system podatkowy pozwala także na zastosowanie szeregu odliczeń od dochodu. Jeżeli dana osoba poniosła w roku podatkowym (lub w latach poprzednich) stratę (tj. wysokość kosztów uzyskania przychodów przekroczyła wysokość osiągniętych przychodów w danym roku podatkowym), o jej wartość może obniżyć swój dochód do opodatkowania. Ponadto od dochodu można odliczyć składki na rzecz unii handlowych oraz darowizny na organizacje charytatywne (jednak należy pamiętać o zachowaniu dowodów wpłaty lub stosownych wyciągów z konta bankowego, ponieważ cypryjskie organy skarbowe mogą zażądać ich okazania). Jeżeli dana osoba otrzymała w danym roku podatkowym dochody z najmu, 20 proc. ich wartości można odliczyć od dochodu do opodatkowania. Ponadto dochód można pomniejszyć o szóstą część składek na ubezpieczenie społeczne, medyczne, emerytalne oraz składek na ubezpieczenie na życie (w przypadku tych ostatnich dochód pomniejszyć można maksymalnie o 7 proc. odprowadzonych składek).

(EM)