Do spółek aportem może być wniesione przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi zarejestrowany znak towarowy. Jak dokonać rozliczenia CIT w przypadku takiego aportu?
Podatnicy CIT, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. Do ustalenia wartości początkowej składników majątku, wchodzących w skład otrzymanego w trwającym roku podatkowym aportem przedsiębiorstwa, ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wnoszącego wkład, zastosowanie znajdzie art. 16g ust. 9 ustawy o CIT. Stanowi on, że wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wynikającej z ksiąg wnoszącego aport.
Z kolei art. 16g ust. 10a ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2010 r. przewiduje, że do ustalenia wartości początkowej składników majątku wchodzących w skład aportu obejmującego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, ale niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, stosuje się odpowiednio art. 16g ust. 10 ustawy o CIT. Zatem w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy wartość tę ustala się w wysokości wartości rynkowej.
Odnosząc przedstawione zasady do przypadku wniesienia do spółki będącej podatnikiem CIT aportu obejmującego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, w skład którego wchodzi zarejestrowany znak towarowy nieujęty w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wnoszącego aport, otrzymujący aport będzie uprawniony do uznania go za nabytą wartość niematerialną i prawną. Będzie mógł także zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonane od wartości początkowej znaku towarowego równej wysokości jego wartości rynkowej. Stanowisko takie jest potwierdzane przez organy podatkowe.