Przedsiębiorcy często prowadzą działalność gospodarczą w nieruchomościach, które spełniają różne funkcje użyteczności, np. biurowe czy magazynowe.

– Czy możemy osobno amortyzować taki budynek z dwoma wyodrębnionymi częściami, tzn. jedna część pełni funkcje usługowe i biurowe, a druga część jest magazynowa – pyta pan Jan z Olsztyna.

Zasady amortyzacji danego budynku, a w szczególności stawka amortyzacyjna zależą od grupy środków trwałych, do których dany obiekt może być zaliczony.

Jak mówi Agnieszka Sakowska, konsultant podatkowy w ECDDP, o zaliczeniu budynku do właściwej grupy, podgrupy i rodzaju określonych w Klasyfikacji Środków Trwałych decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie, a nie sposób użytkowania.

– Jeżeli wyodrębnienie części usługowej oraz magazynowej jest jedynie wyodrębnieniem funkcjonalnym, przedsiębiorca powinien do całości budynku zastosować stawkę amortyzacyjną stosowaną do części zajmującej większość powierzchni, bądź części stanowiącej o głównym przeznaczeniu budynku – wyjaśnia ekspert.

Oznacza to, na podstawie ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397) oraz PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), że nie jest możliwe stosowanie dwóch różnych stawek amortyzacyjnych w odniesieniu do jednego środka trwałego.

W ocenie Agnieszki Sakowskiej oddzielna amortyzacja części usługowej oraz magazynowej byłaby możliwa, gdyby wyodrębnienie tych powierzchni nastąpiłoby przede wszystkim w aspekcie prawnym.

– Byłoby to możliwe, gdyby przedsiębiorcy przysługiwały dwa odrębne prawa do lokalów użytkowych położonych w obrębie tego samego budynku – dodaje Agnieszka Sakowska.

Jeśli chodzi o stawki amortyzacyjne, to zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy o CIT oraz ustawy o PIT zarówno dla budynków biurowych, jak i magazynowych (jako należących do podgrupy 10 KŚT) obowiązuje jedna stawka amortyzacyjna w wysokości 2,5 proc. rocznie.

Według eksperta ECDDP zastosowanie innej stawki amortyzacyjnej dla magazynów możliwe jest wyłącznie, jeśli mogą być one uznane za konstrukcje niezwiązane trwale z gruntem (np. kioski, baraki, budki), a tym samym zaliczone do rodzaju 806 oraz amortyzowane stawką 10 proc.

2,5 proc. stawka amortyzacji dla budynków niemieszkalnych

10 proc. stawka amortyzacji dla takich konstrukcji jak kioski, budki

Podstawa prawna

Art. 22a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Art. 16a ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397).