JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Czy teatr postępuje prawidłowo odliczając podatek od towarów i usług naliczony przy zakupie wody źródlanej i dzierżawie dystrybutora do wody z podajnikiem w celu poprawy warunków pracy aktorów?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania przez niego czynności opodatkowanych.

W ustawie o podatku od towarów i usług przewidziano jednak art. 88 ust. 1, określający katalog wydatków, w stosunku do których podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego. Zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt 2 tego artykułu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Wydatki ponoszone na zakup wody mineralnej oraz dzierżawę dystrybutora do wody z podajnikiem stanowią koszty uzyskania przychodów. Biorąc zatem pod uwagę powołane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozstrzygnięcie w zakresie podatku dochodowego należy stwierdzić, że podatnik przy wydatkach związanych z udostępnianiem wody pracownikom teatru ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie, w jakim zakupiona woda służy działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z 19 grudnia 2007 r. (nr PPII/4430-336/RL/07).