STAN FAKTYCZNY

Spór dotyczył rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 rok. Podatnik wykazał odliczenie od podstawy opodatkowania dwóch darowizn. Jedna została dokonana przez żonę na cele oświatowe fundacji edukacyjnej. Organy stwierdziły, że darowizny tej dokonała wyłącznie żona podatnika i nie miał on podstaw do odliczenia. Ponadto wykazały, że podatnik nie udokumentował wpłaty na rzecz innej fundacji. Dowód wpłaty do kasy fundacji nie stanowi podstawy do odliczenia darowizny. Nie stanowi także takiej podstawy dowód wpłaty potwierdzający zasilenie rachunku bankowego fundacji wpłatą własną.

UZASADNIENIE

Rację organom podatkowym przyznał zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jak i sąd kasacyjny. Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną podatnika, zarzucił jej szereg błędów. Jednocześnie potwierdził, że wpłata na rachunek bankowy obdarowanej fundacji nie została dokonana w sposób bezpośredni przez darczyńcę. Tymczasem stosownie do art. 26 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w roku 2002 wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 omawianego przepisu ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Jeżeli natomiast przedmiotem darowizny były pieniądze, wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 pkt 9 ustawy ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Właściwym tym samym dokumentem potwierdzającym dokonanie darowizny pieniężnej uprawniającym do skorzystania z ulgi był w tym przypadku bankowy dowód wpłaty dokonanej osobiście przez podatnika.

NSA zauważył, że przepisy szczególne prawa podatkowego, w tym art. 26 ust. 7 i art. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla wywołania określonych skutków materialnoprawnych wskazują na konieczność zachowania określonej formy, jak również sposobu dokumentowania ponoszonych wydatków oraz dokonywania czynności faktycznych. Taką formą, właściwą dla udokumentowania darowizny pieniężnej, uprawniającą do dokonania stosownych odliczeń, jest jedynie bankowy dowód wpłaty dokonanej przez darczyńcę. NSA potwierdził, że skarżący niewłaściwie dokonał w 2002 roku odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny wpłaconej do kasy obdarowanej fundacji, gdyż nie spełnił przesłanki należytego udokumentowania darowizny. Dla możliwości odliczenia darowizny od dochodu, gdy przedmiotem jej były pieniądze, konieczne było wykazanie dokonania wpłaty poprzez dysponowanie bankowym dowodem wpłaty dokonanej przez podatnika. Niezbędne było zatem dokonanie wpłaty w banku bezpośrednio przez darczyńcę.

Wyrok NSA z 27 lutego 2007 r., niepublikowany

SYGN. AKT II FSK 92/06

ALEKSANDRA TARKA