Nowelizacja niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego przewiduje m.in. zmiany w przepisach ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych. Polegają one na możliwości założenia dodatkowego indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) i odliczania od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym PIT wpłat na to konto.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację (nr 20962), przepisy nowelizujące ustawę o indywidualnych kontach emerytalnych dotyczące zasad funkcjonowania IKZE nie przewidują w okresie oszczędzania możliwości wypłaty środków zgromadzonych na tym koncie. W konsekwencji przyjęto, że opodatkowaniu będzie podlegał zwrot całkowity z IKZE, czyli wypłata z tego konta po zakończeniu okresu oszczędzania oraz wypłata środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego. Wypłaty te stanowić będą przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 54, poz. 307 z późn. zm.), tj. przychody z innych źródeł.

Jak wskazało MF, środki otrzymane z IKZE, zarówno wypłaty, jak i zwroty, będą opodatkowane. Oznacza to, że opodatkowaniu będą podlegały kwoty wyższe niż te, które były odliczane od dochodu. Pierwsze wypłaty z IKZE mogą nastąpić już po upływie 5 lat od wejścia w życie nowych przepisów. Natomiast zwroty środków mogą nastąpić jeszcze wcześniej, np. w przypadku zerwania umowy.

Resort finansów odniósł się również do pytania, czy kolejne zmiany w PIT uderzą bezpośrednio w budżety samorządów terytorialnych. W opinii MF zmniejszenie wpływów z PIT w pierwszym okresie funkcjonowania ulgi w postaci odliczania wpłat od podstawy opodatkowania w dłuższej perspektywie będzie stopniowo niwelowane. W konsekwencji spowoduje zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.