Zgodnie z dyrektywą energetyczną opodatkowaniu podatkiem akcyzowym mogą podlegać jedynie wyroby przeznaczone na cele inne niż napędowe. Oznacza to, że ani benzyny, ani oleje napędowe, które są przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe, nie powinny podlegać opodatkowaniu akcyzą.

Natomiast zdaniem organów podatkowych benzyny silnikowe o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49, oleje napędowe o kodach CN 2710 19 41, a także oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69 podlegają opodatkowaniu także wtedy, gdy są przeznaczone na cele inne niż napędowe lub opałowe.

Stanowisko to potwierdza pismo ministra finansów z 13 marca 2010 r. (nr AE 1/033/ 4/RMP/10/1374) lub interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 września 2010 r. (nr ILPP3/443-80/10-2/TK).

Taka praktyka jest rozciągnięciem zharmonizowanego opodatkowania akcyzą na wyroby energetyczne wyłączone z zakresu zastosowania dyrektywy energetycznej i podobnie jak ma to miejsce w przypadku olejów smarowych, może być podnoszona niezgodność tej sytuacji z prawem Unii Europejskiej.

Oznacza to, że Polska wprowadziła swój własny podatek konsumpcyjny nie tylko na oleje smarowe, o czym jest głośno, ale także na wiele innych wyrobów.

– Co prawda, w przypadku benzyn, olejów napędowych/opałowych organy podatkowe mogą argumentować, że nawet mimo wprowadzenia na te wyroby akcyzy według zharmonizowanych europejskich reguł nie został naruszony art. 3 ust. 3 dyrektywy horyzontalnej, który zabrania nakładania na wyroby wyłączone z dyrektywy energetycznej podatków w sposób, który utrudnia wymianę handlową między państwami członkowskimi – zauważa Wojciech Kotala, doradca podatkowy w kancelarii DLA Piper Wiater.

W odróżnieniu od olejów smarowych, benzyny, oleje napędowe lub opałowe mogą podlegać przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania zawartym w dyrektywie energetycznej.

Jednak – jak dodaje ekspert – przy uznaniu, że benzyny, oleje napędowe lub opałowe przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe mogą podlegać procedurom określonym w dyrektywie horyzontalnej, istnieją argumenty, aby twierdzić, że sam fakt nałożenia na te wyroby w obrocie międzyunijnym ciężaru fiskalnego bez podstaw w dyrektywie energetycznej, jest niedopuszczalny w świetle tej dyrektywy.